Publikácie

Zákon o ODPADOCH

ZÁKON Č. 79/2015 Z.Z. ZO 17. MARCA 2015 O ODPADOCH A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ ZÁKONA Č. 91/2016 Z.Z., ZÁKONA Č. 313/2016 Z.Z., ZÁKONA Č. 90/2017 Z.Z. A ZÁKONA Č. 292/2017 Z.Z.   Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na  link. 

NOVÝ ZÁKON O ODPADOCH s vykonávacími predpismi

Nový zákon č. 79/2015 Z.z. zo 17. marca 2015 o odpadoch so všetkými vykonávacími vyhláškami (č . 365, 366, 370, 371, 372 a 373/2015 Z.z.) a všeobecne záväzným výnosom (č . 368/2015 Z.z.) uver ejňujeme v platnom znení. Praktická príručka určená pre obce a podnikateľskú sféru (FORMÁT A5, MÄKKÁ VÄZBA,...

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020

Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 - 2020, ktorý koncom roka 2015 schválila vláda SR, je najvýznamnejším strategickým dokumentom v oblasti odpadového hospodárstva u nás, pretože určuje záväzné a smerné ciele a opatrenia na päťročné obdobie (formát A5, mäkká väzba, 128...

PROGRAM PREDCHÁDZANIA VZNIKU ODPADU NA ROKY 2014 - 2018

Analýza súčasneho stavu a perspektívy ďaľšieho vývoja v oblasti predchádzania vzniku odpadov ako najúčinnejšej formy prevencie vrátane záväzných opatrení a úloh, farebných príloh a riešenia jednotlivých pripomienok.   Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite...

Právna úprava odpadového hospodárstva s komentárom, JUDr. Božena Gašparíková

Ťažisko priručky tvorí komentár (poloficiálny výklad) úplného znenia zákona o odpadoch (po veľkej novele č. 386/2009 Z.z. účinnej od 1. 11. 2009) nadväzne na zmeny vykonávacích vyhlášok (účinných od mája, resp. júna 2010) a na posledné novely č. 19/2010 Z.z. a č. 145/2010 Z.z. (účinné od 1. 5....

Program odpadového hospodárstva SR na roky 2006-2010

Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky do roku 2010 schválila vláda SR ako základný koncepčný dokument pre spracovanie krajských programov odpadového hospodárstva, od ktorých sa odvíjajú programy jednotlivých okresov, miest a obcí a teda v konečnom dôsledku ovplyvňuje aj konkrétne...

Ochrana vôd, E. Chmielewská

Publikácia objasňuje problematiku ochrany vôd ich čistením ako súčasť autoregulačných procesov prírodných ekosystémov. Ponúka aj iné alternatívne spôsoby úpravy a čistenia odpadových vôd. (A5, mäkká väzba, 112 strán, 6,47 €) V prípade záujmu o objednanie kliknite na link.

Odpady, E. Chmielewská, J. Kuruc

Uznávaní špecialisti na problematiku odpadov a vysokoškolskí pedagógovia pripravili odbornú publikáciu na tému, ktorá nebola dosiaľ spracovaná v ucelenej forme na praxou požadovanej odbornej úrovni. Farebne ilustrovaná kniha. (A5, tvrdá väz-ba, 336 strán, 15,57 €) V prípade záujmu o...

Ochrana a využívanie prírodných zdrojov. E. Chmielewská a kol.

Informácie a možnosť objednania nájdete ak kliknite na link.

Podpora obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku, Mag. Bernhard Hager, Mag. Annamária Tóthová

Zákonom o obnoviteľných zdrojoch energie, ktorý nadobudol účinnosť 1. septembra 2009 (ustanovenia ohľadom podpory sú účinné od 1. januára 2010), bola prijatá právna úprava, ktorá má predovšetkým prostredníctvom 15 rokov garantovanej výkupnej ceny elektriny priniesť potrebnú právnu...