NOVÝ ZÁKON O ODPADOCH s vykonávacími predpismi

NOVÝ ZÁKON  O ODPADOCH  s  vykonávacími predpismi

Nový zákon č. 79/2015 Z.z. zo 17. marca 2015 o odpadoch so všetkými vykonávacími vyhláškami (č . 365, 366, 370, 371, 372 a 373/2015 Z.z.) a všeobecne záväzným výnosom (č . 368/2015 Z.z.) uver ejňujeme v platnom znení. Praktická príručka určená pre obce a podnikateľskú sféru (FORMÁT A5, MÄKKÁ VÄZBA, 464 STRÁN). 

Praktická príručka obsahuje nový zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a všetky všeobecne záväzné vykonávacie predpisy: vyhlášku č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, vyhlášku č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, vyhlášku č. 370/2015 Z.z.. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu, vyhlášku č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, vyhlášku č. 372/2015 Z.z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti, vyhlášku č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov a výnos č. 1/2015 (oznámenie č. 368/2015 Z.z.) o jednotných metódach analytickej kontroly odpadov.

 

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.