Program odpadového hospodárstva SR na roky 2006-2010

Program odpadového hospodárstva SR na roky 2006-2010

Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky do roku 2010 schválila vláda SR ako základný koncepčný dokument pre spracovanie krajských programov odpadového hospodárstva, od ktorých sa odvíjajú programy jednotlivých okresov, miest a obcí a teda v konečnom dôsledku ovplyvňuje aj konkrétne programy odpadového hospodárstva podnikateľov a organizácií. Okrem záväznej a smernej časti obsahuje aj charakteristiku aktuálneho stavu odpadového hospodárstva a v prílohovej časti mnohé informácie, ktoré pri hospodárení s odpadmi využijú obce, podniky a organizácie.

I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE
I.1 Názov orgánu, ktorý POH SR vydá
I.2 Doba platnosti a pôsobnosť programu
I.3 Geografická charakteristika územia SR
I.4 Demografické údaje
I.5 Územné a správne členenie štátu
I.6 Stav životného prostredia
I.7 Štruktúra a stav hospodárstva

II. CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNEHO STAVU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
II.1 Riadenie odpadového hospodárstva
II.2 Vznik odpadov
II.3 Nakladanie s odpadmi
II.4 Infraštruktúra odpadového hospodárstva

II. ZÁVäZNÁ ČASŤ POH SR
III.1 Údaje o celkovom nakladaní s odpadmi –
podľa kategórií
III.2 Údaje o nakladaní s vybranými komoditami –
ostatné odpady
III.3 Údaje o nakladaní s vybranými komoditami –
bezpečné odpady
III.4 Údaje o nakladaní s komunálnymi odpadmi
III.5 Údaje o nakladaní s biologicky rozložiteľnými
odpadmi
III.6 Údaje o nakladaní s PCB látkami a odpadmi
s obsahom PCB
III.7 Údaje o nakladaní s obalmi a odpadmi
z obalov
IV. SMERNÁ ČASŤ POH SR
IV.1 Zariadenia na zhodnocovanie odpadov
IV.1.1 Materiálové zhodnocovanie odpadov
IV.1.2 Energetické zhodnocovanie odpadov - spoluspaľovanie
IV.2 Zariadenia na zneškodňovanie odpadov
IV.2.1 Skládky odpadov
IV.2.2 Spaľovne odpadov

V. FINANCOVANIE A ROZPOČET ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
V.1 Identifikácia finančných zdrojov
V.2 Rozpočet odpadového hospodárstva
12 TEXTOVÝCH Príloh K POH SR
13 GRAFICKÝCH PRÍLOH K POH SR

 

V prípade záujmu o objednanie kliknite na link.