ODPADY 9/2018

ODPADY 9/2018

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • ŽETÓNOVÝ SYSTÉM NAKLADANIA S KOMUNÁLNYM ODPADOM – OBEC LIESEK, doc. Ing. Michal Stričík, Ing. Veronika Tkáčová 
 • KVANTIFIKÁCIA EMISIÍ ZO SKLÁDOK, Ing. Marek Hrabčák 
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív 
 • ZABEZPEČENIE SEPAROVANÉHO ZBERU BIOODPADU V SLOVENSKÝCH MESTÁCH, Kolektív 
 • K ODKANALIZOVANIU SLOVENSKÝCH MIEST A OBCÍ, Kolektív 
 • VYUŽITIE KONOPNÉHO PAZDERIA V BIOKOMPOZITOCH, Kolektív 
 • SLOVÁCI ROČNE VYTRIEDIA LEN ASI TRI PÄTINY Z MILIARDY SPOTREBOVANÝCH PET FLIAŠ, Kolektív 
 • KRANCÚZSKO ZAVEDIE SANKCIE ZA BALENIE TOVAROV DO NERECYKLOVANÝCH PLASTOV, Kolektív 
 • INŠTITÚT PRE ROZVOJ UDRŽATEĽNEJ MÓDY A RECYKLÁCIA OBLEČENIA, Kolektív

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • RECYKLOVAŤ ČI NAHRADIŤ VÝROBKY Z PLASTOV?, h. prof. Ing. František Mátel, CSc. 
 • ZEM AKO GLOBÁLNY BIOREAKTOR VS. UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ, Prof. Ing. Eva Chmielewská, CSc. 
 • VLÁDA SCHVÁLILA NÁVRHY NOVÉHO ZÁKONA O POPLATKOCH ZA ULOŽENIE ODPADOV A NOVELIZÁCIU ZÁKONA O ODPADOCH, Kolektív 
 • KRITIKA NAVRHOVANEJ NOVELY ZÁKONA O PODPORE OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE, Kolektív 
 • NÁVRH NOVÉHO ZÁKONA O POPLATKOCH ZA ULOŽENIE ODPADOV S DÔVODOVOU SPRÁVOU 
 • VYHLÁŠKA MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 200/2018 Z.Z. Z 18. JÚNA 2018, KTOROU SA USTANOVUJÚ PODROBNOSTI O ZAOBCHÁDZANÍ SO ZNEČISŤUJÚCIMI LÁTKAMI, O NÁLEŽITOSTIACH HAVARIJNÉHO PLÁNU A O POSTUPE PRI RIEŠENÍ MIMORIADNEHO ZHORŠENIA VÔD 
 • ENVIREZORT PRIPRAVUJE STRATÉGIU OCHRANY OVZDUŠIA, Kolektív 
 • PETÍCIA ZA ZRUŠENIE ODKALISKA V POŠI, Kolektív 
 • VÝVOJ V KAUZE VASSAL EKO, Kolektív 
 • PODĽA SIŽP PREVÁDZKOVATEĽ NEPREUKÁZAL EXISTENCIU VOĽNEJ KAPACITY PRE ROZŠÍRENIE SKLÁDKY V HOLČÍKOVCIACH, Kolektív

3. SPEKTRUM

 • JEDLÉ A KOMPOSTOVATEĽNÉ RIADY NA „FOOD FEST V PARKU“, Kolektív 
 • 9. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ ODBORNEJ KONFERENCIE ENVIROMANAGEMENT 2018 
 • FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA NÁKUP ELEKTROMOBILOV ZÍSKALO 831 ŽIADATEĽOV, Kolektív 
 • PROJEKT PODPORY MALÝCH OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE „ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM“ BY MAL POKRAČOVAŤ, Kolektív 
 • SOLÁRNY SYSTÉM NA OHREV TEPLEJ VODY SA OPLATÍ AJ BEZ DOTÁCIE, Ing. Štefan Kuča 
 • NEDOSTATOČNÁ OCHRANA LESOV NA SLOVENSKU OHROZUJE BIODIVERZITU, Kolektív 
 • SLOVENSKÉ BIOSFÉRICIKÉ REZERVÁCIE UNESCO SPĹŇAJÚ PRÍSNE KRITÉRIÁ, Kolektív 
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA, Kolektív