ODPADY 9/2015

ODPADY 9/2015

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na  link .

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 •  FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ METÓDY ODSTRAŇOVANIA SÍRANOV Z VÔD, Prof. RNDr. Magdaléna Bálintová, PhD., Ing. Štefan Demčák
 • VÝVOJ NAKLADANIA S KOMUNÁLNYM ODPADOM V MESTE MICHALOVCE, Doc. Ing. Michal Stričík, PhD.
 • PROJEKT ZOHT – SKVALITNENIE A ROZŠÍRENIE SEPAROVANÉHO ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV, PhDr. Angela Sviteková
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív
 • K ODKANALIZOVANIU SLOVENSKÝCH MIEST A OBCÍ, Kolektív
 • ROZŠÍRENIE PROJEKTU „ZELENÝ KAUFLAND“ O RECYKLÁCIU HLINÍKA, Kolektív
 • PROJEKT DEPOLYMERIZÁCIE OJAZDENÝCH PNEUMATÍK V HANDLOVEJ, Kolektív
 • FUTURISTICKÝ „ČISTIČ OCEÁNOV“ OD PLASTOVÉHO ODPADU BY MOHOL BYŤ REALITOU UŽ V ROKU 2016, Kolektív
 • ZAHÁJILI PROJEKT „ČISTÍME SLOVENSKO“, Kolektív

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 •  AUTOPLASTY A MOŽNOSTI ICH RECYKLÁCIE, h. prof. Ing. František Mátel, CSc.
 • PROGRAMY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA OBCÍ PODĽA NOVÉHO ZÁKONA O ODPADOCH, Mgr. Marek Valko
 • ZÁVÄZNÁ A SMERNÁ ČASŤ NAVRHOVANÉHO PROGRAMU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA SR NA ROKY 2016 – 2020, Kolektív
 • NAKLADANIE S VEDĽAJŠÍMI ŽIVOČÍŠNYMI PRODUKTMI (DISPOSAL OF ANIMAL BY-PRODUCTS), doc. MVDr. Daniela Takáčová, PhD., MVDr. Naďa Sasáková, PhD., doc. RNDr. Ingrid Papajová, PhD.
 • SYSTÉM PREPRAVY NEBEZPEČNÉHO TOVARU V LETECKOM PRIEMYSLE, Doc. Ing. Marek Šolc, PhD.
 • KVALITA SEDIMENTOV VO VODNEJ NÁDRŽI RUŽÍN A JEJ PRÍTOKOCH, Ing. Eva Singovszká, PhD., prof. RNDr. Magdaléna Bálintová, PhD., Ing. Marián Holub
 • ĽUDIA HÁDŽU DO NÁDOB NA TRIEDENÝ ODPAD AJ JEDLO ČI OSOBNÉ DOKLADY, Kolektív
 • SPOR O CENU ZA LIKVIDÁCIU ODPADOVÝCH VÔD MEDZI RAKÚSKYMI PRIHRANIČNÝMI OBCAMI A BRATISLAVSKOU VODÁRENSKOU SPOLOČNOSŤOU, Kolektív
 • PODĽA AUDITU EÚ SÚ ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD V POVODÍ DUNAJA PRIVEĽKÉ A NEUDRŽATEĽNÉ, Kolektív
 • KAUZA „CHEMICKÁ SKLÁDKA V BRATISLAVSKEJ VRAKUNI“, Kolektív

3. SPEKTRUM

 •  SKLADOVANIE A MANIPULÁCIA S NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI VO FIRME, Radek Zajíc
 • POZVÁNKA NA 6. ROČNÍK ODBORNEJ KONFERENCIE „SAMOSPRÁVA A TRIEDENÝ ZBER 2015“, Silvia Nosálová
 • POZVÁNKA NA KONFERENCIU „ENVIROMANAGEMENT 2015: PRÍLEŽITOSTI A VÝZVY V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE“, Gabriela Stuchlá
 • DEŇ „EKOLOGICKÉHO DLHU“ PRIPADOL V TOMTO ROKU NA 13. AUGUST, Kolektív
 • OBYVATELIA EURÓPSKEJ ÚNIE VYHODIA 22 MILIÓNOV TON POTRAVÍN ROČNE, Kolektív
 • PREBIEHAJÚCE KLIMATICKÉ ZMENY MÔŽU TRANSFORMOVAŤ ZELENÉ SLOVENSKO NA VYSUŠENÚ KALIFORNIU, Kolektív
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA, Kolektív
 • TRENČIANSKY KRAJ ODŠTARTOVAL PRÍPRAVU PROJEKTU ZELENÁ ŽUPA, Kolektív
 • REVITALIZÁCIA PARKU NA RAČIANSKOM MÝTE V BRATISLAVE, Kolektív