ODPADY 9/2012

ODPADY 9/2012

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.

 

 • POPEL ZE SPALOVNY TERMIZO LIBEREC JAKO VÝROBEK DLE NÁRODNÍ CERTIFIKACE A REGISTRACE REACH, Ing. Petr Novák, Ing. Pavel Bernát
 • POUŽITÍ KOMPOSTŮ Z BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ PRO PŘIHNOJOVÁNÍ TRVALÝCH TRAVNÍCH POROSTŮ, doc. Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D.
 • BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD A DOMÁCE KOMPOSTOVANIE, Ing. Janka Sudzinová, PhD., prof. Ing. Magdaléna Valšíková, PhD.
 • POĽNOHOSPODÁRSKY ODPAD AKO SÚČASŤ BIOMASY VYUŽITEĽNEJ NA ENERGETICKÉ ZHODNOCOVANIE, Ing. et Ing. Marián Sudzina, Phd., Mgr. Daniela Capcarová, doc. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
 • Z ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA BRATISLAVA,  Kolektív
 • MEGAPROJEKTY VÝSTAVBY KANALIZÁCIÍ A ČOV BUDE FINANCOVAŤ BRUSEL Kolektív
 • SLOVENSKO PATRÍ K ŠTÁTOM EÚ, KTORÉ ZLYHÁVAJÚ V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív
 • POMÔCŤ BY MALI FOTOPASCE, Angela Sviteková

 

 • ZODPOVEDNOSŤ ŠTÁTU ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PRI VÝKONE VEREJNEJ MOCI V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE, Mag. Bernhard Hager, LL.M., Mgr. Martin Šenkovič, LL.M.
 • NÁVRH ZÁKONA O ODPADOCH – STARÉ VOZIDLÁ, Ing. Juraj Špes
 • ENVIDOM PODAL HROMADNÚ PRIPOMIENKU K NOVELE ZÁKONA O ODPADOCH, Richard Menczer
 • NAMIESTO NOVÉHO ZÁKONA O ODPADOCH LEN NOVELA V SKRÁTENOM LEGISLATÍVNOM KONANÍ, Kolektív
 • NOVÁ SMERNICA EÚ O ELEKTRONICKOM ODPADE NADOBUDLA ÚČINNOSŤ, Kolektív
 • VÝVOJ TÝKAJÚCI SA VZNIKU, SPRACOVANIA A PREPRAVY NEBEZPEČNÉHO ODPADU A INÉHO ODPADU V ČLENSKÝCH KRAJINÁCH EÚ (2007 – 2009), Kolektív
 • SKVALITNENIE ENVIRONMENTÁLNEJ INFRAŠTRUKTÚRY PROSTREDNÍCTVOM OPERAČNÉHO PROGRAMU ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Ing. Mária Chňapeková, Ing. Ľudmila Števicová
 • VÝSLEDKY KONTROLNEJ ČINNOSTI SIŽP V I. POLROKU, Kolektív
 • VPLYV BIOKORÓZIE NA TRVANLIVOSŤ STAVEBNÝCH MATERIÁLOV (KANALIZAČNÝCH POTRUBÍ), RNDr. Eva Terpáková, PhD., doc. RNDr. Adriana Eštoková, prof. RNDr. Nadežda Števulová, PhD., Ing. Katarína Foraiová

 

 • ENVIRONMENTÁLNA ZNAČKA AKO NÁSTROJ ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA, Ing. Daniela Urblíková, PhD.
 • HODNOTENIE VPLYVU KYSLÝCH BANSKÝCH VÔD NA KVALITU POVRCHOVÝCH VÔD A SEDIMENTOV, doc. RNDr. Magdaléna Bálintová, PhD., Ing. Marián Holub
 • ENVIROAKTIVITY MESTA PREŠOV, Kolektív
 • „EKOTÁBOR“ PRIATEĽOV ZEME, Kolektív
 • VYHODNOTENIE ENVIROSÚŤAŽE „ZELEŇ PRE MESTO“, Kolektív
 • V INDICKOM MESTE HYDERABAD SA USKUTOČNÍ 11. ZASADNUTIE KONFERENCIE ZMLUVNÝCH STRÁN DOHOVORU O BIODIVERZITE, Slavomír Mráz
 • PROKURATÚRA OBVINILA EXMINISTROV L. MIKLÓSA A J. IZÁKA, ŽE NEČINNOSŤOU ZAPRÍČINILI ROZŠÍRENIE LYKOŽRÚTA, Kolektív
 • PREŠOVSKÝ PROJEKT BIOKORIDOR TORYSA JE VO FINÁLE, Kolektív
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA, Kolektív