ODPADY 8/2016

ODPADY 8/2016

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.

Časopis v PDF:  

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • ÚSPEŠNÉ EKOVÝCHOVNÉ PROGRAMY NA PODPORU TRIEDENIA ODPADOV, Monika Chrenková
 • SEZÓNNE PESTOVANIE OKRASNÝCH RASTLÍN PRIAMO V ZÁHRADNÝCH KOMPOSTOVISKÁCH, Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., Ing. Katarína Rovná, PhD., prof. Ing. Magdaléna Valšíková, PhD.
 • ZBER POUŽITÉHO OLEJA V RÁMCI PROJEKTU „ZELENÝ KAUFLAND“, Kolektív
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív
 • K ODKANALIZOVANIU SLOVENSKÝCH MIEST A OBCÍ, Kolektív
 • PRIEVIDZKÝ RÁDIOAMATÉR ZHODNOCUJE STARÉ ELEKTRÓNKOVÉ RÁDIÁ NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, Kolektív
 • PROJEKT OSTRAŇOVANIA TOXICKÝCH LÁTOK Z MÓDNEHO PRIEMYSLU „DETOX CATWALK“, Kolektív
 • PROJEKTY NA ZEFEKTÍVNENIE VÝROBY A SPOTREBY ENERGIE, Kolektív

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • ZÁKON ZAVIEDOL PRÍSNEJŠIE ŠTANDARDY NA ZBER ODPADOVÝCH NÁPOJOVÝCH KARTÓNOV, Adela Vráblová
 • ENVIREZORT CHCE KVÔLI „IGELITKÁM“ NOVELIZOVAŤ ZÁKON O ODPADOCH, Kolektív
 • IGELITKY, PETKY A ČISTÉ VODNÉ PLOCHY, h. prof. Ing. František Mátel, CSc.
 • OD PRVÉHO JÚLA VSTÚPILA DO PLATNOSTI ROZŠÍRENÁ ZODPOVEDNOSŤ VÝROBCOV V ZMYSLE NOVÉHO ZÁKONA O ODPADOCH, Kolektív
 • PRIORITY SLOVENSKÉHO ENVIROREZORTU V RÁMCI PREDSEDNÍCTVA V RADE EÚ, Kolektív
 • EK PREDLOŽILA BALÍK OPATRENÍ NA ZNÍŽENIE UHLÍKOVÝCH EMISIÍ A PRECHOD NA NÍZKOUHLÍKOVÉ HOSPODÁRSTVO, Kolektív
 • METODICKÉ PREDPISY K NOVÉMU ZÁKONU O ODPADOCH
  • Usmernenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky k hierarchii odpadového hospodárstva podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov • Usmernenie Ministerstva životného prostredia SR k miestnemu poplatku za drobný stavebný odpad v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov • Usmernenie Ministerstva životného prostredia SR k výpočtu poplatku za uloženie odpadov na skládku odpadov v súvislosti so sanáciou miest s nezákonne umiestneným odpadom súlade so zákonom č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov • Návrh štruktúry všeobecne záväzného nariadenia obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (ďalej len „VZN“) podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov • Usmernenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky k určeniu subjektu, ktorému sa podávajú ohlásenia v zmysle ustanovení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti • Informácia pre pôvodcov odpadu, ktorí majú vydané integrované povolenie podľa zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, súčasťou ktorého je súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi • Usmernenie k zaraďovaniu elektroodpadu podľa Katalógu odpadov a podľa podľa prílohy č. 7 a 8 k vyhláške MŽP SR č. 373/2015 Z.z. a vykonávanie zberu elektroodpadu z domácností v obciach • Usmernenie k zaraďovaniu elektroodpadov ku katalógovým číslam v zmysle prílohy č. 7 a prílohy č. 8 k vyhláške MŽP SR č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov • Usmernenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky k spôsobu vypĺňania tlačiva „Ohlásenie o materiálovom toku odpadov z obalov“ podľa § 58 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) • Odporúčanie pre obce k uzatváraniu zmlúv podľa § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi obcou a podnikateľským subjektom • Informácie k žiadosti o udelenie autorizácie na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov na výkon činnosti individuálneho plnenia povinností – aktualizované znenie ku dňu 23.3.2016 • Metodický pokyn Ministerstva životného prostredia SR k § 68 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov: Vydanie rozhodnutia o neexistencii vozidla • Usmernenie k problematike rozšírenej zodpovednosti výrobcov neobalových výrobkov
 • REZORT ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA RIEŠI PROBLÉM S ODKALISKAMI, Kolektív
 • KAUZA SUBVENČNÉHO PODVODU PRI REKONŠTRUKCII KOTOLNE V NOVEJ KELČI, Kolektív

3. SPEKTRUM

 • DEGRADÁCIA, KONTAMINÁCIA A ZNEHODNOCOVANIE POĽHOHOSPODÁRSKYCH PÔD, Ing. Janka Sudzinová, PhD., prof. Ing. Magdaléna Valšíková, PhD., Ing. Patrik Rovný, PhD., doc. Ing. Michal Stričík, Phd.
 • MLÁDEŽNÍCI SI V SEREDI ZRIADILI „PRIESTOR DOBRÝCH NÁPADOV“, Kolektív
 • PLNENIE NÁRODNÉHO AKČNÉHO PLÁNU PRE ZELENÉ OBSTARÁVANIE V ROKU 2015, Kolektív
 • HLASUJTE ZA FINALISTOV ANKETY „STROM ROKA“, Kolektív
 • CYKLOPROJEKTY: ZELENÝ BICYKEL, CYKLOCHODNÍK OKOLO TATIER A DUNAJ NA BICYKLI A ČLNE, Kolektív
 • DÔSLEDKY KLIMATICKEJ ZMENY NA SLOVENSKU, Kolektív