ODPADY 8/2012

ODPADY 8/2012

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • PRIEBEH OPOTREBENIA ŽIARUVZDORNÝCH MATERIÁLOV V PROCESE SPAĽOVANIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV, Ing. Eva Grambálová, PhD., Ing. Ondrej Kamoďa, PhD, Ing. Ľudovít Molnár, CSc.
 • SEPAROVANÝ ZBER PAPIERA POTREBUJE PODPORU,  Bc. Katarína Arvayová
 • K PROBLEMATIKE SKLÁDKOVANIA V SLOVENSKÝCH MESTÁCH A OBCIACH,  Kolektív
 • TRASHOUT - BOJUJTE PROTI NELEGÁLNYM SKLÁDKAM MOBILOM!  Tomas Lodnan
 • BUDOVANIE ČOV A KANALIZÁCIE V SLOVENSKÝCH MESTÁCH A OBCIACH, Kolektív
 • V ROKU 2012 ZDRUŽENIE BIOMASA VYROBÍ 12 000 TON DREVNÝCH PELIET PRE SLOVENSKÉ KOTOLNE, Kolektív
 • ZDRUŽENIE OBCÍ „BIOENERGIA BYSTRICKO“ ÚSPEŠNE REALIZOVALO PROJEKT REKONŠTRUKCIE
 • OBECNÝCH KOTOLNÍ NA VYKUROVANIE BIOMASOU,  Kolektív
 • SPRÁVA O POUŽÍVANÍ BIOZLOŽIEK V MOTOROVÝCH PALIVÁCH ZA ROK 2011 V ZMYSLE NARIADENIA VLÁDY SR Č. 246/2006 Z.Z., Kolektív
 • VYUŽÍVANIE ALTERNATÍVNYCH ZDROJOV ENERGIE V PRAXI, Kolektív


2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • NOVÝM ZÁKONOM O ODPADOCH SA SLOVENSKÁ ÚPRAVA ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA DOSTANE DO SÚLADU S EURÓPSKOU LEGISLATÍVOU, Slavomír Mráz
 • SOUČASNÝ STAV LEGISLATIVY ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ V ČR, Ing. Václav Švorc
 • V PARLAMENTE JE NOVELA ZÁKONA O OVZDUŠÍ A NOVÝ ZÁKON O OCHRANE OZÓNOVEJ VRSTVY ZEME, Mário Mokráč
 • FINANČNÉ KRYTIE NÁPRAVY ENVIRONMENTÁLNYCH ŠKÔD, Ing. Juraj Špes
 • UPLATŇOVANIE ZÁKONA O POSUDZOVANÍ VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Ing. Milan Luciak
 • NOVELA ZÁKONA O ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOV PODPORÍ VYUŽITIE ENERGIE Z OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV, Slavomír Mráz
 • PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2011 – 2015, Ing. Elena Bodíková, PhD.
 • SLOVENSKU HROZILO ODŇATIE PRÁVA OBCHODOVAŤ S EMISNÝMI JEDNOTKAMI AAU Kolektív
 • VÝVOJ V KAUZE CVERNOVKA, Kolektív


3. SPEKTRUM

 • VYUŽITIE VYSOKOTLAKOVÉHO VODNÉHO LÚČA V HAZARDNOM PROSTREDÍ, Ing. Krajný Zdenko, PhD.
 • ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA - NEVYHNUTNÁ SÚČASŤ ENVIRONMENTÁLNYCH MANAŽÉRSKYCH SYSTÉMOV, doc. RNDr. Pavol Palfy, PhD., Ing. Marek Šolc, PhD.
 • EÚ POSKYTNE TAKMER 270 MILIÓNOV EUR NA PROJEKTY PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Kolektív
 • PODOZRIVÉ ČERPANIE EUROFONDOV, Kolektív
 • REKORDNÝ OBJEM VYTRIEDENÉHO ODPADU NA POHODE, Mgr. Katarína Kretter
 • NOVÉ MOBILNÉ LABORATÓRIÁ PRE INŠPEKTOROV OCHRANY OVZDUŠIA, Kolektív
 • V TICHEJ A KÔPROVEJ DOLINE ANI NA SMREKOVICI SA DREVO ŤAŽIŤ NEBUDE, Kolektív
 • ZVEREJŇOVANIE PORUŠOVATEĽOV NARIADENÍ A DLŽNÍKOV NA „TABULIACH HANBY“, Kolektív

V prípade záujmu o objednanie kliknite na link.