ODPADY 6-7/2019 dvojčíslo

ODPADY 6-7/2019 dvojčíslo

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • ŽETÓNOVÝ SYSTÉM NAKLADANIA S KOMUNÁLNYM ODPADOM – OBEC VELIČNÁ doc. Ing. Michal Stričík, Ing. Veronika Tkáčová 
 • MOŽNOSTI RECYKLÁCIE LED SVETELNEJ TECHNIKY Ing. Tomáš Vindt, PhD., Bc. Daniela Pancáková, Ing. Martina Laubertová, PhD. 
 • AKO SPLNIŤ EURÓPSKE CIELE V OBLASTI ZHODNOCOVANIA ODPADU Kolektív 
 • SPOTREBNÁ UHLÍKOVÁ DAŇ BY POMOHLA EURÓPSKYM VÝROBCOM AJ KLÍME Kolektív 
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA Kolektív 
 • VLÁDA PRIJME NÁRODNÝ PLÁN NA DOBUDOVANIE VODOVODOV A KANALIZÁCIÍ Kolektív 
 • NA SLOVENSKU VZNIKNE PÄŤ RECYKLAČNÝCH CENTIER CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY ZA 600 MILIÓNOV EUR Kolektív 
 • OBCHODNÍCI SA PRIPRAVUJÚ NA REALIZÁCIU ZÁKAZU JEDNORAZOVÝCH PLASTOV Kolektív 
 • EÚ BUDE VĎAKA „EURÓPSKEJ BATÉRIOVEJ ALIANCII“ SEBESTAČNÁ PRI PRODUKCII VYSOKOVÝKONNÝCH BATÉRIÍ PRE TRH Kolektív 
 • POĽOVNÍCI V RÁMCI VÝZVY „ČISTÁ PRÍRODA – ČISTÝ REVÍR“ VYZBIERALI 250 TON ODPADU VO SVOJICH REVÍROCH Kolektív 
 • MOŽNOSTI ZHODNOCOVANIA ODPADU PRI VÝRUBE A OREZE BRIEZ doc. Ing. PhDr. Martin Mellen, PhD., Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., prof. Ing. Miroslava Kočániová, PhD.

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • VLÁDA PREDLOŽILA DO PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA ĎALŠIU „VEĽKÚ“ NOVELU ZÁKONA O ODPADOCH Kolektív 
 • NÁVRH ZÁKONA, KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA ZÁKON Č. 79/2015 Z.Z. O ODPADOCH A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV A KTORÝM SA MENIA A DOPĹŇAJÚ NIEKTORÉ ZÁKONY, S DÔVODOVOU SPRÁVOU 
 • K SPRÁVE NKÚ SR – NAOZAJ TRIEDIME A SEPARUJEME TAK MÁLO? h. prof. Ing. František Mátel, CSc. 
 • EFEKTÍVNOSŤ A ÚČINNOSŤ TRIEDENÉHO ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU – ZÁVEREČNÁ SPRÁVA NKÚ Ing. Karol Mitrík, Ing. Marián Koreň 
 • VYHODNOTENIE ČINNOSTI ÚTVARU INŠPEKCIE ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA ZA ROK 2018 Kolektív 
 • SÚD ZAMIETOL ŽALOBU LUDOVIKA ENERGY VOČI MŽP SR V KAUZE JAHODNÁ Kolektív 
 • PROTESTY PROTI INTEGROVANÉMU POVOLENIU FARMY OŠÍPANÝCH PALÁRIKOVO–ŠÁNDOR Kolektív 
 • KAUZA POUŽÍVANIA NEBEZPEČNÉHO ODPADU PRI STAVBE DIAĽNICE Kolektív 
 • KAUZA ODKALISKO POŠA – STARÁ ENVIROZÁŤAŽ JE EŠTE STÁLE V PREVÁDZKE Kolektív 
 • KAUZA NÁJDENÉHO NEBEZPEČNÉHO ODPADU V CHEMKU STRÁŽSKE Kolektív 
 

3. SPEKTRUM

 • SLOVENSKO ŽIJE OD 22. MÁJA NA EKOLOGICKÝ DLH, EÚ UŽ OD 10. MÁJA Kolektív 
 • ENVIRO SÚŤAŽE, AKCIE A PROJEKTY PRE DETI A MLÁDEŽ Kolektív 
 • ROZVOJ CYKLISTICKEJ DOPRAVY A CYKLOTURISTIKY NA SLOVENSKU Kolektív 
 • NR SR SCHVÁLILA ZÁKON O PREVENCII A MANAŽMENTE INTRODUKCIE A ŠÍRENIA INVÁZNYCH NEPÔVODNÝCH DRUHOV Kolektív 
 • MEDZINÁRODNÝ FILMOVÝ FESTIVAL EKOTOPFILM – ENVIROFILM ODŠTARTOVAL V BRATISLAVE A BANSKEJ BYSTRICI Kolektív 
 • POSTUPNÉ TESTOVANIE INFORMAČNÉHO SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA (ISOH) Kolektív 
 • SLOVENSKÉ MESTÁ SA MÔŽU UCHÁDZAŤ O TITUL ENVIROMESTO Kolektív 
 • V STAREJ ĽUBOVNI, SABINOVE A LIPANOCH SA REALIZUJE PROJEKT MONITOROVANIA POŠKODENIA KRAJINY Kolektív 
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA Kolektív