ODPADY 7/2015

ODPADY 7/2015

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • ÚPRAVA ČISTIARENSKÉHO KALU PRÍDAVKOM ZEOLITU A VÁPNA Z HĽADISKA ZNÍŽENIA HYGIENICKÝCH RIZÍK APLIKÁCIE, MVDr. Naďa Sasáková, PhD., doc. MVDr. Daniela Takáčová, PhD., MVDr. Gabriela Gregová, PhD., doc. MVDr. Ján Venglovský, PhD., MVDr. Rudolf Hromada, PhD., MVDr. Dušan Chvojka, prof. MVDr. Miloslav Ondraršovič, CSc., MVDr. Ján Koščo
 • UPLATNIA SA APLIKÁCIE Z RECYKLOVANÝCH ZMESOVÝCH PLASTOV V PRAXI?,  h. prof. Ing. František Mátel, CSc.
 • TUHÉ A PLYNNÉ ODPADY Z HUTNÍCTVA ŽELEZA A OCELE,  Tomáš Vindt, Katarína Blašková
 • ZHODNOCOVANIE ODPADOVÝCH ZLOŽIEK Z VINÁRSKEJ PRODUKCIE, Ing. PhDr. Martin Mellen, PhD., Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., doc. Ing. Malgoržata Džugan, PhD.
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA,  Kolektív
 • ĎALŠÍ ROČNÍK NETRADIČNEJ RECYKLÁCIE V KOŠICIACH,  PhDr. Angela Sviteková
 • VRANOV ZAMIETOL PROJEKT PREVÁDZKY NA SPRACOVANIE ELEKTROODPADU,  Kolektív
 • NOVÉ CENTRUM V NITRE BUDE VYVÍJAŤ A VYRÁBAŤ BIODEGRADOVATEĽNÉ PLASTY Z OBNOVITEĽNÝCH MATERIÁLOV,  Kolektív
 • JIHLAVSKÝ ZÁVOD NA ZPRACOVÁNÍ ELEKTRA MEZI NEJÚSPĚŠNĚJŠÍMI ČESKÝMI FIRMAMI,  Šimon Slavík
 • NOVÉ A MODERNIZOVANÉ ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD,  Kolektív

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • JEDNOTNÉ OZNAČOVANIE NÁDOB NA TRIEDENÝ ZBER V EÚ, Jana Gemeranová
 • ŠKÓTSKA ŠTÚDIA ZAOBERAJÚCA SA VPLYVOM OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA NA UHLÍKOVÚ STOPU,  RNDr. Grguľová Alexandra
 • ENVIROZÁŤAŽE V PUKANCI (SKLÁDKA KALOV) A V HUMENNOM (RUŠŇOVÉ DEPO) ODSTRÁNI MINISTERSTVO ŽP,  Kolektív
 • RADA EÚ PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO PRIJALA KOMPROMISNÝ NÁVRH NARIADENIA O EKOLOGICKOM POĽNOHOSPODÁRSTVE,  Kolektív
 • FOND ASEKOL ROZDĚLIL JIŽ 19 MILIONŮ KORUN,  Šimon Slavík
 • ZNEČISTENIE OVZDUŠIA V SR JE VYSOKÉ,  Kolektív
 • PROBLÉMY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA V MNÍŠKU NAD HNILCOM,  PhDr. Angela Sviteková
 • NELEGÁLNE SKLÁDKY A „MÔJ PRÍBEH“ TRASH OUT,   Mgr. Rudolf Pado
 • KAUZA „SKLÁDKA TOXICKÉHO ODPADU VO VRAKUNI“,   Kolektív

3. SPEKTRUM

 • SVETOVÝ DEŇ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA BOL PLNÝ ENVIROAKTIVÍT S ENVI-PAK,  Jana Gemeranová
 • PROJEKT „KAŽDÚ SEKUNDU JEDNA KVAPKA“,  Michal Stričík, Cyril Závadský
 • ENVIROSÚŤAŽE PRE DETI A MLÁDEŽ,  Kolektív
 • DODÁVKY ELEKTRINY Z OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV SPÔSOBUJÚ PREPAD CIEN NA ENERGETICKÝCH BURZÁCH,  Kolektív
 • ZNEHODNOCOVANIE A POŠKODZOVANIE POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY NA SLOVENSKU,  Kolektív
 • ROZBORY ODPADOVÝCH VÔD SVEDČIA O VYSOKOM PODIELE UŽÍVATEĽOV KOKAÍNU NA SLOVENSKU, Kolektív
 • DANUBE DAY – WWF SPÁJA ĽUDÍ NA DUNAJI,  Helena Čarska
 • POZVÁNKA NA KONFERENCIU „ENVIROMANAGEMET 2015: PRÍLEŽITOSTI A VÝZVY V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE“,  Gabriela Stuchlá
 • EURÓPSKA KAMPAŇ „ZA ŽIVÉ RIEKY“ NA SLOVENSKU,  Kolektív
 • NOVÁ EKOLOGICKÁ ENCYKLIKA PÁPEŽA FRANTIŠKA,  Kolektív
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA,  Kolektív