ODPADY 7/2013

ODPADY 7/2013

Po kliknutí budete mať bezplatne k dispozícii úplné znenie tohto čísla Odpady_07-2013.pdf.

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.

 • NEDOSTATKY PRI PROJEKTOVANÍ A PRI VÝSTAVBE SKLÁDKY ODPADOV – TESNENIE SKLÁDOK, Doc. Ing. Oskár Čermák, PhD.
 • PRODUKCIA A NAKLADANIE S KOMUNÁLNYM ODPADOM V EÚ, Ing. Michal Stričík, PhD., Bc. Ladislav Pančík, Ing. Martina Sabolová
 • PREDPOKLAD SPLNENIA CIEĽA RECYKLÁCIE TKO NA SLOVENSKU PODĽA EEA, Mgr. Ľubica Richterová
 • RECYKLOVAŤ, SPAĽOVAŤ ALEBO DEGRADOVAŤ KOMUNÁLNY PLASTOVÝ ODPAD?, h. prof. Ing. František Mátel, CSc.
 • VIAC AKO POLOVICA SLOVÁKOV ZAOBCHÁDZA S ELEKTROODPADOM SPRÁVNE, Richard Menczer
 • LIKVIDÁCIA ČIERNYCH SKLÁDOK, Kolektív
 • ZAVEDENIE SYSTÉMU TATRANSKÉHO SEPAROVANÉHO ZBERU BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU, Mgr. Silvia Fedorková, Ing. Dušan Cvek
 • VO SVIDNÍKU SPREVÁDZKUJÚ KOMPOSTÁREŇ, VO VRÁBĽOCH ZBERNÝ DVOR, Kolektív
 • PODIEL NA MESTSKÝCH KOMUNÁLNYCH SLUŽBÁCH FIRMA MARIUS PEDERSEN VO VRANOVE NEDOSTALA A V NITRE ODPREDALA, Kolektív
 • V RUŽOMBERKU ZAČÍNAJÚ SKÚŠOBNÚ PREVÁDZKU SPAĽOVANIA BIOKALU A ANALYZUJÚ ZDROJE PRAŠNOSTI, Kolektív
 • UNIKÁTNE TECHNOLÓGIE NA REGENERÁCIU POUŽITÝCH OLEJOV, Kolektív
 • NR SR – ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRI VYRAĎOVANÍ ÁUT Z EVIDENCIE ÁNO, VRATNÉ FĽAŠE NIE, Kolektív
 • ZÁKON Z 26. JÚNA 2013, KTORÝM SA DOPĹŇA ZÁKON Č. 223/2001 Z.Z. O ODPADOCH A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV A KTORÝM SA DOPĹŇA ZÁKON Č. 8/2009 Z.Z. O CESTNEJ PREMÁVKE A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV
 • AKTUALIZOVANÁ DÔVODOVÁ SPRÁVA K ZÁKONU Z 26.6.2013, KTORÝM SA DOPĹŇA ZÁKON O ODPADOCH
 • ENVI-PAK VNÍMA POZITÍVNE NÁVRH LEGISLATÍVNEHO ZÁMERU ZÁKONA O ODPADOCH, Mgr. Jana Gemeranová
 • NÁVRHY OZ TATRY SMERUJÚ DO PARLAMENTU, Mgr. Rudolf Pado
 • PRIPOMIENKOVÉ A ROZPOROVÉ KONANIE K NOVELE ZÁKONA O OCHRANE PRÍRODY A KRAJINY, Kolektív
 • SEPAROVANÝ ZBER NA ŠKOLÁCH (VZOROVÁ ZMLUVA), Ing. Juraj Špes
 • BEZ DOTÁCIÍ SLOVENSKO NEELIMINUJE ZAOSTÁVANIE VO VYUŽÍVANÍ OZE, Ing. Štefan Kuča
 • ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - ODPADY - PÔDOHOSPODÁRSTVO, Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., Prof. Ing. Ján Tomáš, CSc., PeadDr. Božena Bojková
 • ENVIRONMENTÁLNE ALUMINOSILIKÁTY Z MONGOLSKA PRE ODSTRAŇOVANIE FOSFÁTOV, Prof. Ing. Eva Chmielewská, PhD.
 • ENVI-PAK VZDELÁVAL AJ POMÁHAL, Mgr. Jana Gemeranová
 • SYMPOSIUM ODPADOVÉ FÓRUM 2013 - ZVLÁŠTĚ EXKURZE SE VYDAŘILAN, Ondřej Prochádzka
 • ENVIROAKCIE PRE DETI, Kolektív
 • V LIPTOVSKOM JÁNE DISKUTOVALI ODBORNÍCI Z CELÉHO SVETA O ODPADOCH AKO DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH A V BRATISLAVE O RIZIKÁCH A SANÁCII ENVIROZÁŤAŽÍ, Kolektív
 • EURÓPSKE ENVIROSÚŤAŽE, Kolektív
 • BRATISLAVSKÍ ŠKOLÁCI V RÁMCI OLOMPIÁDY VYZBIERALI 103 TON PAPIERA A 18 TON PLASTU, Kolektív
 • ENVIROAKCIE A ENVIROPROJEKTY PRE DETI A MLÁDEŽ, Kolektív
 • PILOTNÝ PROJEKT: RENOVÁCIA ŠKOLY NA NÍZKOENERGETICKÝ ŠTANDARD, Kolektív
 • UHOĽNÉ ELEKTRÁRNE AKO „TICHÍ ZABIJACI“, Kolektív
 • ZANÁŠANIE BAHNOM A ODPADOM ROBÍ Z PRIEHRAD ČASOVANÉ EKOBOMBY, Kolektív
 • VLÁDA SCHVÁLILA PREDAJ EMISIÍ ŠPANIELOM, Kolektív
 • CHEMICKÉ POSTREKY NA ÚZEMÍ NÁRODNÉHO PARKU NÍZKE TATRY, Kolektív
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA, Kolektív