ODPADY 7/2011

ODPADY 7/2011
 • ZEFEKTIVNĚNÍ SBĚRU SEPAROVANÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU, Miroslav Mimra, Vlastimil Altmann
 • ZMĚNA SLOŽENÍ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU PO ZAVEDENÍ SYSTÉMU SEPAROVANÉHO SBĚRU BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU, doc. Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D.
 • EKOLOGICKÁ A BEZPEČNÁ MANIPULÁCIA S ODPADMI A PREPRAVA ODPADOV VÝKONOVÝM SACÍM BAGROM VO VYHOTOVENÍ ADR, Zdenko Krajný
 • ŠTÚDIA O MOŽNOSTIACH NAKLADANIA S ODPADOVÝMI VODAMI V DOMÁCNOSTIACH, doc. Ing. Katarína Teplická, Ing. Henrieta Pavolová, PhD.
 • HODNOTENIE ÚROVNE UKAZOVATEĽOV KVALITY ODPADOVEJ VODY, Marcela Malindžáková
 • PROJEKTY ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD V SLOVENSKÝCH MESTÁCH A OBCIACH, Kolektív
 • ZLIKVIDOVANIE ČIERNEJ SKLÁDKY A ZBERY ELEKTROODPADU „NA TELEFÓN“ V BRATISLAVE - NOVÉ MESTO, Petra Stoláriková
 • LIKVIDÁCIA ČIERNYCH SKLÁDOK V SLOVENSKÝCH MESTÁCH A OBCIACH, Kolektív
 • ENERGETICKÉ VYUŽITIE BIOODPADU, Kolektív

 

 • POTREBA LEGISLATÍVNYCH ZMIEN V OBLASTI SEPAROVANÉHO ZBERU A ZHODNOCOVANIA ODPADU, Kolektív
 • ČO S RECYKLAČNÝM FONDOM, Kolektív
 • RECYKLAČNÝ FOND PROTESTUJE VOČI ZAVÁDZAJÚCIM INFORMÁCIÁM, Ján Líška
 • NÁVRH NA PREHODNOTENIE SYSTÉMU PODPORY OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE, Kolektív
 • PREDBEŽNÁ ANALÝTA STAVU PLNENIA ZÁVÄZKOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY V OBLASTI ODVÁDZANIA A ČISTENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOVÝCH VÔD PRE AGLOMERÁCIE K 31.12.2010, Kolektív
 • PRÍPRAVA NOVÉHO ZÁKONA O OCHRANE PRÍRODY A KRAJINY, Kolektív
 • RADA MINISTROV EÚ SCHVÁLILA STRATÉGIU EURÓPSKEJ ÚNIE PRE OBLASŤ BIODIVERZITY, Kolektív

 

 • QUO VADIS „ENVIROPORADENSTVO“?, Ing. Viera Vaľková
 • 20. VÝROČIE DOBŘÍŠSKEJ KONFERENCIE - VIACNÁSOBNÁ VÝZVA, Mikuláš Huba, Jiří Dlouhý
 • Z AKTIVÍT MINISTRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, Kolektív
 • Z AKTIVÍT OZ TATRY, Mgr. Rudolf Pado
 • VYHODNOTENIE ENVIRONMENTÁLNYCH SÚŤAŽÍ PRE DETI A MLÁDEŽ, Kolektív
 • PODUJATIA A AKCIE V RÁMCI ENVIRONMENTÁLNYCH PROJEKTOV A PROGRAMOV PRE DETI A MLÁDEŽ, Kolektív
 • UDELENIE CERTIFIKÁTOV V RÁMCI ŠKOLSKÉHO PROGRAMU EKOLOGICKÁ STOPA, Kolektív
 • DETI NA POHODE PREMENIA SPOTREBIČE NA UMELECKÉ DIELA, Petra Stolárikova
 • SLOVENSKO POTREBUJE ZELENÉ BUDOVY, Viktor Skulec
 • ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE V TATRANSKÝCH VYSOKOHORSKÝCH CHATÁCH, Kolektív
 • ČORAZ HUSTĚJŠÍ LESY V EVROPĚ I SEVERNÍ AMERICE ZACHYTILI VÍCE VZDUŠNÉHO ÚHLÍKU, Kolektív