ODPADY 5/2011

ODPADY 5/2011

 • Mikrobiálne preparáty radu ekol spoločnosti bio eko, s.r.o., nové zámky, Eva Rarková.
 • Zhodnocovanie biomasy a biologicky rozložiteľných odpadov spoločnosti arguss, s.r.o.,  Ing. Ján Dufek
 • Nová britská bilancia biopalív, Zdeněk Urban
 • Obcím byl předložen ekologický účet, Hana Ansorgová
 • Sklady nebezpečných látok, Denios, s.r.o.
 • Nový prístup k analýze a vykazovaniu zloženia komunálneho odpadu, Ing. Anna Makatúrová
 • Novými kapacitami rpoti nelegálnym skládkam, Kolektív
 • Zmos sa zaoberal problematikou separovaného zberu v SR  , Kolektív
 • Vývoj odpadového hospodárstva v žiari nad hronom, Kolektív
 • Nové obecné čistiarne odpadových vôd, Kolektív
 • Investície do zelenej energie vzrástli o 30 %, Kolektív
 • Nový kotol na drevný odpad v Bukóze Holding, Kolektív
 • Profil spoločnosti Teko, a.s. Košice, Daniela Urblíková, Silvia Kokošková

 

 • Európsky systém obchodovania s emisiami (eu ets)  , Daniela Urblíková, Silvia Kokošková
 • Prebieha pripomienkové konanie k novému zákonu o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia, Ing. Slavomír Mráz
 • Vykonávacia vyhláška k zákonu o obaloch a nejasnosti ohľadne informačných povinností, Mag. Bernhard Hager, Mgr. Martin Šenkovič
 • Oživenie slovenskej chémie brzdia staré environmentálne záťaže, predaj emisných povolení a reach, Kolektív
 • Piate zasadnutie štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach, Ing. Slavomír Mráz
 • Piate stretnutie strán dohovoru o posudzovaní vplyvov na životné prostredie presahujúce hranice štátu, Ing. Slavomír Mráz
 • Doplnenie národného zoznamu území európskeho významu, Kolektív
 • Európsky parlament chce predĺžiť financovanie vyraďovania elektrární aj po roku 2013, Kolektív
 • Zmeny v environmentálnom fonde, Kolektív
 • Komisia stiahla žalobu kvôli bioodpadu, Kolektív
 • Krajiny v povodí tisy sa dohodli na prehlbovaní ďalšej spolupráce , Kolektív

 

 • Symposium odpadové fórum 2011 k surovinové bezpečnosti ČR, Ing. Ondřej Procházka, CSc.
 • Envi-pak dostal cenu za zodpovedné podnikanie via bona slovakia 2010, Mgr. Katarína Kretter
 • Aktivity občianskeho združenia tatry, Mgr. Rudolf Pado
 • Tretí ročník ceny embraco za ekológiu, Kolektív
 • Environmentálne programy nadácie ekopolis: Zelené oázy a pohoda za mestom, Mgr. Henrieta Hrinková
 • Pozvánka na top 2011, Ing. Miroslav Horvát
 • Tvorba zelených pracovných miest pri riešení problematiky klimatických zmien, Kolektív
 • Akcia vyčistime si slovensko vzbudila veľký záujem najmä medzi školami, Kolektív
 • Jarné upratovanie v slovenských mestách, Kolektív
 • Čistenie v bratislavských štvrtiach, Kolektív
 • Odpady a umenie, Kolektív
 • Kampaň „venuj mobil, zachráň ludoopy“, Kolektív
 • Dodržiavanie zákazu batériových chovov sliepok, Kolektív