ODPADY 5/2019

ODPADY 5/2019

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • ŽETÓNOVÝ SYSTÉM NAKLADANIA S KOMUNÁLNYM ODPADOM – OBEC ISTEBNÉ, doc. Ing. Michal Stričík, Ing. Veronika Tkáčová
 • K PROBLEMATIKE VYUŽITEĽNOSTI MATERIÁLOV Z ODPADOVÝCH PLASTOV V STAVEBNÍCTVE, RNDr. Eva Terpáková, PhD.
 • ZEOLITY – UNIVERZÁLNE PROSTRIEDKY OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, Prof. Ing. Eva Chmielewská
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív
 • KOMPOSTOVANIE V SLOVENSKÝCH MESTÁCH A OBCIACH, Kolektív
 • ZAMESTNANCI TESCA SA ZAPOJILI DO INICIATÍVY „UPRACEME SLOVENSKO“, Kolektív

 

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • EURÓPSKY PARLAMENT SCHVÁLIL SMERNICU „SUP“ O ZÁKAZE ČI OBMEDZENÍ JEDNORAZOVÝCH PLASTOVÝCH VÝROBKOV, Kolektív
 • SLOVENSKO ZAVEDIE PROTIPLASTOVÉ OPATRENIA V PREDSTIHU, Kolektív
 • NÁVRH ZÁKONA O ZÁLOHOVANÍ JEDNORAZOVÝCH OBALOV NA NÁPOJE A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV S DÔVODOVOU SPRÁVOU
 • NÁVRH VYHLÁŠKY MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, KTOROU SA VYKONÁVAJÚ NIEKTORÉ USTANOVENIA ZÁKONA O ZÁLOHOVANÍ JEDNORAZOVÝCH OBALOV NA NÁPOJE, S DÔVODOVOU SPRÁVOU
 • SPRÁVA EK O PRESKÚMANÍ VYKONÁVANIA ENVIRONMENTÁLNYCH PRÁVNYCH PREDPISOV EÚ, Kolektív
 • ZÁMER ROZŠÍRIŤ TEPELNÚ ELEKTRÁREŇ NA BIOMASU V ŽARNOVICI VYVOLAL VLNU NEVÔLE, Kolektív
 • SPORY OHĽADNE PROJEKTU PLAZMOVÉHO SPRACOVANIA ODPADU VO VRANOVE RIEŠIA SÚDY, Kolektív
 • POLÍCIA ORGANIZAČNE VYČLENILA 100 ŠPECIALISTOV NA ODHAĽOVANIE ENVIRONMENTÁLNEJ KRIMINALITY, Kolektív
 • VÝVOJ V KAUZE VASSAL EKO, RESP. BRATISLAVSKÁ RECYKLAČNÁ, Kolektív
 • VÝVOJ V KAUZE POUŽÍVANIA NEBEZPEČNÉHO ODPADU PRI STAVBE DIAĽNICE, Kolektív

3. SPEKTRUM

 • ENVIROSÚŤAŽE, AKCIE A PROJEKTY PRE DETI A MLÁDEŽ, Kolektív
 • NAJÚSPEŠNEJŠIE EKOAKTIVITY NA PRIEVIDZKÝCH ZŠ S MŠ, Mgr. Zuzana Rendeková
 • PROJEKT PET KANOE NA DUNAJI POUKÁŽE NA ZNEČISTENIE RIEK PLASTMI, Kolektív
 • ĎALŠÍ ROČNÍK KAMPANE „DO PRÁCE NA BICYKLI, Kolektív
 • ČO SA T¯KA EMISIÍ CO2 SÚVISIACICH S ENERGIAMI, ROK 2018 BOL REKORDNÝ, Kolektív
 • EÚ MUSÍ LEPŠIE USKLADŇOVAŤ ENERGIU, ABY SPLNILA ENERGETICKO-KLIMATICKÉ CIELE, Kolektív
 • MONITORING SYSĽOV PO ZIMNOM SPÁNKU, Kolektív
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA, Kolektív