ODPADY 4/2011

ODPADY 4/2011
 • Ropa - Strategická energetická surovina súčasnosti, Prof. Ing. Eva Chmielewská, CSc.
 • Proces zhodnocovania odpadového katalyzátora z prevádzky „krakovanie ťažkých zvyškov“, RNDr. Róbert Polc, Ing. Ladislav Vdovják
 • Genéza projektu „neseparute sa! separujte s nami“, Mgr. Rudolf Pado
 • Riziká stimulácie separovaného zberu v meste Stará Ľubovňa, Ing. Juraj Špes
 • Síce produkujeme relatívne málo komunálneho odpadu, no recyklujeme len 2 %, Kolektív
 • Z odpadového hospodárstva našich miest, Kolektív
 • Reakcia firmy olo na pokutu za nedodržanie emisných limitov v spaľovni odpadov, Kolektív
 • Mikulášski poslanci v spore o skládku vo veternej porube podľahli nátlaku, Mgr. Rudolf Pado
 • Slovensko asi nesplní predvstupové záväzky ohľadne čistenia odpadových vôd, Kolektív
 • Občania sa kvôli poplatkom odmietajú napojiť na novovybudované kanalizácie, Kolektív
 • Znečistenie vôd je komplexný problém, Kolektív
 • Využitie energie geotermálnych vôd, Kolektív
 • Je recyklačný fond orgánom štátnej správy?, Mag. Annamária Tóthová
 • Vyhláška ministerstva životného prostredia slovenskej republiky č. 81/2011 z.z. zo 14. marca 2011 o zálohovaní obalov na nápoje
 • Nová vyhláška zaradila medzi zálohované obaly aj pet fľaše a hliníkové plechovky na nápoje, Ing. Slavomír Mráz
 • Dopady zmien všeobecne záväzných nariadení na odpadové hospodárstvo v bratislave, Kolektív
 • Zapojenie odbornej i laickej verejnosti do tvorby nového zákona o odpadoch, Kolektív
 • Zákon o podpore energeticky a environmentálne úsporných vozidiel zadefinuje metodiku výpočtu prevádzkových nákladov na spotrebu energie a emisie vozidiel, Ing. Slavomír Mráz
 • Príprava nového zákona o ochrane prírody a krajiny, Kolektív
 • Krajiny eú budú rozhodovať o zvýšení redukčného cieľa emisií, Kolektív
 • Rokovania ministrov životného prostredia vyšehradskej štvorky a rady eú pre životné prostredie, Kolektív
 • Riziká podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, Kolektív
 • Tri trestné oznámenia v kauze dotácie eko-budúcnosti z eurofondu, Kolektív
 • Vyhlásenie 9. ročníka ankety strom roka 2011, Kolektív
 • Na ťažbu zlata kyanidovou metódou musia dať súhlas dotknuté obce a vúc, Kolektív
 • Svetový deň vody, Kolektív
 • Odchyt, mikročipizácia a sterilizácia - cesty k riešeniu problémov s premnoženými psami, Ing. Ondřej Procházka, CSc.
 • Útulok slobody zvierat v nitre odmieta obvinenia z vytvárania nepovolenej skládky odpadu, Kolektív
 • Orly kráľovské boli otrávené, Kolektív
 • Revitalizáciou mokradí za podpory eú k ochrane ohrozených vtáčích druhov v medzibodroží, Kolektív
 • Ekokomiks „dážďovka žofka a jej zážitky" s programom „recyklohry“ vychovávajú deti k recyklácii odpadov, Mgr. Rudolf Pado
 • Vyhlásenie súťaže o najlepšiu lesoochranársku školu, Ing. Mária Hudáková
 • Ekovýchovné programy o význame vody pre materské školy, Kolektív
 • Zelená hrdza chráni spodné vody pred nebezpečným odpadom, Kolektív