ODPADY 4/2010

ODPADY 4/2010
 • VYUŽITIE PRÍSTUPU LIFE CYCLE THINKING V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE, Ing. Lenka Girmanová, PhD.
 • ZLOŽENIE KOMUNÁLNEHO ODPADU VO VIDIECKEJ ZÁSTAVBE (VÝSLEDKY ZA KALENDÁRNY ROK 2009), Ing. Peter Kaufman
 • QUO VADIS FOTOVOLTAIKA?, PhDr. Zdeněk Kučera
 • ZA 4 MESIACE SA UŽ VIAC AKO 400 SLOVENSKÝCH MIEST A OBCÍ STALO SÚČASŤOU PROJEKTU PODPORY SEPAROVANÉHO ZBERU, Kolektív
 • ŠTVRŤ MILIÓNU ĽUDÍ SLÚŽI JEDINÁ SKLÁDKA ODPADU, Kolektív
 • AKTUALITY Z OBLASTI NAKLADANIA S KOMUNÁLNYM ODPADOM V MESTÁCH A OBCIACH, Kolektív
 • MIERNY NÁRAST V TRIEDENÍ ODPADOV, Mgr. Rudolf Pado 
 • NIEKTORÉ ĎALŠIE PROBLEMATICKÉ MIESTA VEĽKEJ NOVELY ZÁKONA O ODPADOCH, JUDr. Božena Gašparíková, CSc.
 • PODĽA NOVÉHO ZÁKONA O OBALOCH SA POČET OBCHODOV POVINNÝCH PONÚKAŤ NÁPOJE VO VRATNÝCH OBALOCH ZNÍŽI, Kolektív
 • NOVELA VYKONÁVACEJ VYHLÁŠKY K ZÁKONU O ODPADOCH UPRAVÍ EVIDENCIU A TECHNICKÉ POŽIADAVKY NA ZARIADENIA NA NAKLADANIE S BATÉRIAMI, AKUMULÁTORMI A BIOLOGICKYROZLOŽITEĽNÝM ODPADOM, Kolektív
 • MINISTRI ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ČLENSKÝCH KRAJÍN EÚ SA NEZHODLI NA EMISNÝCH LIMITOCH ÚŽITKOVÝCH VOZIDIEL ANI NA SPOLOČNEJ ÚPRAVE OCHRANY PÔDY, Kolektív
 • SITUÁCIU V CHEMICKOM PRIEMYSLE KOMPLIKUJE KRÍZA A NOVÁ LEGISLATÍVA EÚ, Ing. Štefan Kuča
 • OBJEM ALOKOVANÝCH ZAZMLUVNENÝCH ZDROJOV OPERAČNÉHO PROGRAMU ŽIVOTNÉ PROSTREDIE RÝCHLO RASTIE, ALE JEHO ČERPANIE ZÁVISÍ NAJMÄ OD AKTIVITY PRIJÍMATEĽOV, Kolektív
 • VODNÝ PLÁN POČÍTA S VYBUDOVANÍM 54 ČISTIČIEK VÔD A DOBUDOVANÍM KANALIZÁCIÍ, Kolektív 
 • EMISNÁ KAUZA BUDE MAŤ DLHŠIE TRVANIE A SR MÔŽE PRÍSŤ O 216 MIL. EUR, Kolektív
 • NADAČNÝ FOND ŽIVÁ ENERGIA PODPORÍ NÁPADY ZAMERANÉ NA ENERGETICKÚ EFEKTÍVNOSŤ, Peter Medveď
 • EKOFOND PONÚKA MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ EKOBONUS NA NOVÝ KOTOL, Kolektív
 • MORSKÉ KÔROVCE POMÔŽU VYRÁBAŤ BIOPALIVÁ, Kolektív
 • ROZSUDOK NAJVYŠŠIEHO SÚDU O ZRUŠENÍ ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA O POVOLENÍ VÝSTAVBY V PARKU NA BELOPOTOCKÉHO JE PYRHOVÝM VÍŤAZSTVOM, Soňa Párnická
 • STANOVISKO INVESTORA ZIPP BRATISLAVA, SPOL. S R.O. KU KAUZE PARK NA BELOPOTOCKÉHO, Ing. Jana Varinská
 • NA ROZDIEL OD MAĎARSKA SLOVENSKO NESTIHNE SPRACOVAŤ PODKLADY PRE SPOLOČNÉ ENVIROMENTÁLNE POSUDZOVANIE VYUŽITIA DUNAJA, Kolektív
 • INFORMÁCIE Z DOMOVA I ZO ZAHRANIČIA