ODPADY 3/2016

ODPADY 3/2016

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • SÚČASNÉ TRENDY V ZÍSKAVANÍ UŠĽACHTILÝCH KOVOV Z VYRADENÝCH DOSIEK PLOŠNÝCH SPOJOV Zita Takáčová, Dušan Oráč, Tomáš Havlík
 • NAJVÄČŠIA INVESTÍCIA DO KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA JE UŽ V PREVÁDZKE, Kolektív.
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVAKolektív
 • ÚSPECHY I PROBLÉMY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA V SPIŠSKÝCH TOMÁŠOVCIACH,  PhDr. Angela Sviteková 
 • NOVÉ A ZREKONŠTRUOVANÉ ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD, Kolektív 
 • ZNEŠKODŇOVANIE NESPOTREBOVANÝCH LIEKOV A ZACHYTENÝCH RÁDIOAKTÍVNYCH MATERIÁLOV V ROKU 2015, Kolektív
 • VODNÚ NÁDRŽ RUŽÍN KOMPLETNE ZBAVILI ODPADU Kolektív

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • OBCIAM A MESTÁM CHÝBA USMERNENIE, KTORÉ VYMEDZÍ ROZSAH A ŠPECIFIKUJE NÁROKOVATEĽNÉ NÁKLADY PRI REALIZÁCII ODDELENÉHO ZBERU ODPADU,  Ing. Milan Lukáč 
 • POPLATKY ZA KOMUNÁLNE ODPADY NA STREDNOM SLOVENSKU – V ŽILINSKOM KRAJI, Ing. Martin Bosák, PhD.
 • STAVEBNÉ A DEMOLAČNÉ ODPADY TVORIA TRETINU OBJEMU ODPADOV V SR, NO NOVÝ ZÁKON ICH OSOBITNE NERIEŠI,  Kolektív 
 • NÁVRH NOVELY SMERNICE EÚ O OBALOCH A ODPADOCH Z OBALOV S DÔVODOVOU SPRÁVOU,  Kolektív 
 • K ZVÝŠENIU ODBYTU VÝROBKOV Z RECYKLOVANÝCH ODPADOV BY MOHLA PRISPIEŤ NIŽŠIA SADZBA DPH,  h. prof. Ing. Františwek Mátel, CSc. 
 • NÁVRH NOVELY SMERNICE EÚ O SKLÁDKACH ODPADOV S DÔVODOVOU SPRÁVOU, Kolektív 
 • ENVIRONMENTÁLNY FOND ŽIADA O ZVÝŠENIE ROZPOČTU AJ NA ZABEZPEČENIE KONTAJNEROVÝCH STOJÍSK PRED MEDVEĎMI,  Kolektív 
 • ZAMYSLENIE SA NAD JEDNÝM ROZSUDKOM,  Ing. Marek Hrabčák

3. SPEKTRUM

 

 • BIOMIMETIKA AKO ALTERNATÍVA PRE ÚČINNEJŠIE ZHODNOCOVANIE PRÍRODNÝCH ZDROJOV A TREND „CLEANTECH“ PRE UDRŽATEĽNÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Prof. Ing. Eva Chmielewská, CSc. 
 • ANTROPICKÉ FAKTORY ZNEČISŤOVANIA PÔDNEHO FONDU A REGULAČNÉ OPATRENIA, Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD., doc. Ing. Michal Stričík, PhD.
 • GRANTY Z EKOFONDU USPORILI MILIÓNY KILOWATHODÍN ENERGIE Kolektív 
 • U NÁS TESTOVANÉ BATÉRIE BLUE ENERGY SÚ NEHORĽAVÉ, NEVÝBUŠNÉ, NETOXICKÉ A HLAVNE RECYKLOVATEĽNÉ Kolektív 
 • SLOVENSKO-UKRAJINSKÝ PROJEKT SUNRISE: UDRŽATEĽNÉ VYUŽÍVANIE 
 • PRÍRODNÝCH ZDROJOV V MALÝCH PODNIKOCH Kolektív 
 • SPOLOČNOSTI P&G SA DARÍ MINIMALIZOVAŤ EKOLOGICKÚ STOPU Kolektív 
 • „ENVIRODOTAZNÍK“ TESTUJE PRÍSTUP POLITICKÝCH STRÁN K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU Kolektív 
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA Kolektív