ODPADY 3/2014

ODPADY 3/2014

Po kliknutí budete mať bezplatne k dispozícii úplné znenie tohto čísla PDF.

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.

 

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • SKLÁDKA ODPADOV AKO BIOREAKTOR, Doc. Ing. O. Čermák, PhD.
 • SEPAROVANÝ ODPAD A VYBRANÝ KONTEXT PREHĽADU O NAKLADANÍ S ODPADMI V MESTE HUMENNÉ, Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., Mgr. Dagmar Krajníková, Ing. Milan Kuruc
 • DVADSAŤ ROKOV SYSTÉMOVÉHO SEPAROVANÉHO ZBERU V STAREJ ĽUBOVNI, Ing. Juraj Špes
 • ENVI-PAK SPLNIL ZA ROK 2013 ZÁVÄZNÉ LIMITY ZBERU, ZHODNOCOVANIA A RECYKLÁCIE ODPADOV Z OBALOV ZA VŠETKÝCH SVOJICH KLIENTOV, Kolektív
 • PO OSADE LETANOVSKÝ MLYN OSTALI HROMADY ODPADU, Angela Sviteková
 • UDRŽATEĽNÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO AKO PRODUCENT OBNOVITEĽNÝCH NOSIČOV ENERGIE, Ing. Daniela Urblíková, PhD.
 • ENERGETICKÉ VYUŽITIE BIOMASY V SLOVENSKÝCH MESTÁCH A OBCIACH, Kolektív
 • SLOVENSKO ZATIAĽ NEPLNÍ ZÁVÄZOK ODKANALIZOVAŤ AGLOMERÁCIE NAD 2000 OBYVATEĽOV, Kolektív
 • V OBCI KOKŠOV - BAKŠA PRI KOŠICIACH SLÁVNOSTNE OTVORILI ZREKONŠTRUOVANÚ SPAĽOVŇU ODPADOV, Kolektív

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • KOVOVÝ FOND A RECYKLÁCIA KOVOV, doc. Ing. Jarmila Trpčevská, CSc., Ing. Jana Pirošková, Ing. Martina Laubertová, PhD., Ing. Ivana Kobialková
 • VÝZNAM ENVIRONMENTÁLNYCH ZARIADENÍ V DOMÁCNOSTI A ICH PRÍNOS PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Doc. Ing. Katarína Teplická, PhD.
 • PROGRAM PREDCHÁDZANIA VZNIKU ODPADU SR NA ROKY 2014 – 2018 (PRÍLOHY Č. 3 A 4)
 • PILOTNÍ PROJEKT II: ODVÁDĚNÍ A AKUMULACE ŽLUTÝCH VOD – RODINNÝ DŮM (ČÁST 2), Ing. Tatiana Mifková, PhD.
 • JADROVÝ ODPAD OD SÚČASNOSTI DO BUDÚCNOSTI, Denis Janšta
 • ENVIRONMENTÁLNE POVEDOMIE SA ZVÝŠILO – INŠPEKTORI VLANI POKUTOVALI MENEJ, Kolektív
 • PETÍCIA PROTI ZÁMERU ZAVIESŤ V KUNOVCI ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU, Kolektív

3. SPEKTRUM

 • KALENDÁRIUM PRE ODPADY ZO ZÁHRAD, SADOV A VINOHRADOV – FEBRUÁR 2014 (10. AŽ 14. TÝŽDEŇ/2014), Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., Ing. Katarína Rovná, PhD.
 • PREBEHOL DRUHÝ ROČNÍK „OLOMPIJSKÉHO FILMOVÉHO FESTIVALU“, Kolektív
 • IFAT 2014 MNÍCHOV
 • NAPRIEK ZVEREJŇOVANIU DLŽNÍKOV NA WEBE SA V POPRADE POČET NEPLATIČOV ZVÝŠIL, Kolektív
 • ENVIROPREČINY, Kolektív
 • ČO SA TÝKA KVALITY OVZDUŠIA, SLOVENSKO JE NA CHVOSTE EÚ, Kolektív
 • EURÓPANIA POVAŽUJÚ ZMENU KLÍMY ZA VEĽMI ZÁVAŽNÝ PROBLÉM, Kolektív
 • V TANAPE PRED POKUTAMI UPREDNOSTŇUJÚ VÝZVY NA UPUSTENIE OD PROTIPRÁVNEHO KONANIA, Kolektív
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA, Kolektív