ODPADY 3/2012

ODPADY 3/2012

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • KONCEPCE SVOZU SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU NA ÚROVNI REGIONŮ A OBCÍ, Doc. Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D.
 • AKO BUDÚ KOMPOSTOVAŤ V KOŠECI A ČO JE NOVÉ NA MORAVE?, Ing. Danka Palkechová
 • PROBLÉMY SEPAROVANÉHO ZBERU V SLOVENSKÝCH MESTÁCH A OBCIACH, Kolektív
 • TUHÉ ODPADY ZO SPAĽOVANIA UHLIA V TEPELNÝCH ELEKTRÁRŇACH A MOŽNOSTI ICH ZHODNOCOVANIA, Beáta Stehlíková, Mária Praščáková
 • PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA SBĚR A RECYKLACI ELEKTROZAŘÍZENÍ MAJÍ ŠANCI NA DOTACI., Šimon Slavík
 • V PODZIMNÍ SBĚROVÉ KAMPANI PROJEKTU RECYKLOHRANÍ ŠKOLY VYBRALY TÉMĚŘ 440 TUN ELEKTROODPADU, Šimon Slavík
 • PROBLÉM NEPOVOLENÉHO ZHODNOCOVANIA ODPADOV, Kolektív
 • SKONČENIE VÝSTAVBY REGIONÁLNEHO CENTRA ZHODNOCOVANIA BIOODPADOV V SNINE, Kolektív
 • MIKROBIÁLNE ENZÝMY PRI BIOREMEDIÁCII KONTAMINANTOV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA - 1. ČASŤ: MIKROBIÁLNE OXIDOREDUKTÁZY, Katarína Dercová, Hana Dudášová
 • PROJEKT „OBČIANSKY MONITORING ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA“, Mgr. Rudolf Pado
 • VÝHRADY PROTI SKLADU RÁDIOAKTÍVNYCH ODPADOV, Kolektív


2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • NOVÝ PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Ing. Štefan Kuča
 • NOVÁ PUBLIKÁCIA NÁŠHO VYDAVATEĽSTVA: PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ROKY 2011 – 2015, Kolektív
 • ANALÝZA ZRANITEĽNOSTI ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Z POHĽADU PRIEMYSELNÝCH HAVÁRIÍ, Ing. Marek Šolc, PhD., Ing. Andrea Sütöová, PhD.
 • MOŽNOSTI MUNICIPALÍT PRI ZABEZPEČOVANÍ NAKLADANIA S KOMUNÁLNYM ODPADOM, Ing. Juraj Špes
 • LIST PREDSEDNÍČKY ÚSTAVNÉHO SÚDU KU KAUZE „PEZINSKÁ SKLÁDKA“, JUDr. Iveta Macejková
 • POSLANCI ZABRÁNILI IMPLEMENTÁCII TRETIEHO ENERGETICKÉHO BALÍČKA EÚ DO SLOVENSKEJ LEGISLATÍVY, Ing. Štefan Kuča
 • ZRUŠENIE POVOLENIA NA SKÚŠOBNÚ PREVÁDZKU SPAĽOVNE NA GRANIARI, Kolektív
 • POLEMIKA OHĽADNE ZARADENIA LETECKÝCH SPOLOČNOSTÍ DO SYSTÉMU OBCHODOVANIA S EMISIAMI, Kolektív
 • Z AKTIVÍT REZORTU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, Kolektív
 •  

3. SPEKTRUM

 • AKCIA „VYČISTIME SI SLOVENSKO 2012“, Kolektív
 • ENVIROPROJEKTY A ENVIROSÚŤAŽE PRE ŠKOLY, DETI A MLÁDEŽ, Kolektív
 • DVA MILIÓNY EUR NA PROJEKTY Z PROGRAMU ŠVAJČIARSKO-SLOVENSKEJ SPOLUPRÁCE, Henrieta Hrinková
 • K PROBLEMATIKE PRAŠNOSTI A KVALITY OVZDUŠIA, Kolektív
 • POŽIARE V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE, Kolektív
 • ZÁŤAŽOVÉ TESTY SLOVENSKÝCH JADROVÝCH ELEKTRÁRNÍ, Kolektív
 • ZONÁCIA NÁRODNÝCH PARKOV, Kolektív
 • REVITALIZÁCIA A OBNOVA KRAJINY, Kolektív
 • SYMPOSIUM ODPADOVÉ FÓRUM 2012 – PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM, Ing. Ondřej Procházka, CSc.
 • SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SANKCIONOVALA PORUŠENIA PREDPISOV, Kolektív
 • NÁSTROJE PROTI PLYTVANIU POTRAVINAMI A TVORBE POTRAVINOVÉHO ODPADU, Kolektív
 • STRETNUTIA MINISTROV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, Kolektív
 • KNIHA O BUKU - STROME BUDÚCNOSTI, Kolektív
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO SVETA, Kolektív

 

V prípade záujmu o objednanie kliknite na link.