ODPADY 3-4/2019 dvojčíslo

ODPADY 3-4/2019 dvojčíslo

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • ŽETÓNOVÝ SYSTÉM NAKLADANIA S KOMUNÁLNYM ODPADOM – OBEC RUDNO NAD HRONOM,  doc. Ing. Michal Stričík, Ing. Veronika Tkáčová 
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA,  Kolektív
 • SANÁCIA ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ,  Kolektív
 • KOMPOSTOVANIE V SLOVENSKÝCH MESTÁCH A OBCIACH,  Kolektív
 • SANÁCIA ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ,  Kolektív
 • CENU V MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽI ENERGY GLOBE AWARDS UDELILI BIOMASOVÉMU LOGISTICKÉMU CENTRU NA KYSUCIACH,  Kolektív
 • SANÁCIA ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ,  Kolektív
 • PODĽA NKÚ SA V SR TRIEDI VIAC ODPADU, AKO SA ŠTATISTICKY VYKAZUJE,  Kolektív
 • MOŽNOSTI ZHODNOCOVANIA KÔRY Z OŠETROVANÝCH ČI LIKVIDOVANÝCH STROMOV A KROVÍN V ZÁHRADÁCH A NA ZÁHUMIENKOCH, doc. Ing. PhDr. Martin Mellen, PhD., Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., doc. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD. 
 • ČERVENO-BIELE KONTAJNERY NA ZBER MALÝCH ELEKTROSPOTREBIČOV SA V ROKU 2018 OSVEDČILI, Mgr. Silvia Sekáčová

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • AKÝ BUDE MODEL PRE ZÁLOHOVANIE JEDNORAZOVÝCH OBALOV?, h. prof. Ing. František Mátel, CSc. 
 • PODĽA NÁZORU ZVÄZU OBCHODU SR ZÁKON O ZÁLOHOVANÍ OBALOV NERIEŠI SKUTOČNÉ PROBLÉMY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA,  Miroslav Jurkovič

VÝROBCOVIA A OBCHODNÍCI SÚ KONŠTRUKTÍVNI PRI NASTAVOVANÍ ZÁLOHOVANIA OBALOV,  Kolektív

 • PODĽA REPREZENTATÍVNEHO PRIESKUMU PODPORUJE ZÁLOHOVANIE PET FLIAŠ A PLECHOVIEK 86 PERCENT RESPONDENTOV,  Kolektív
 • CIRKULÁRNA VERZUS LINEÁRNA EKONOMIKA , Inštitút cirkulárnej ekonomiky 
 • VYHODNOTENIE PRIEBEŽNÉHO PLNENIA CIEĽOV A OPATRENÍ PROGRAMU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA SR NA ROKY 2016 – 2020
 • VLÁDA SCHVÁLILA NÁVRH ZÁKONA O PREVENCII A MANAŽMENTE INTRODUKCIE A ŠÍRENIA INVÁZNYCH NEPÔVODNÝCH DRUHOV,  Kolektív
 • VLÁDA SCHVÁLILA NOVÝ PROGRAM PREDCHÁDZANIA VZNIKU ODPADU,  Kolektív
 • PROGRAM PREDCHÁDZANIA VZNIKU ODPADU SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ROKY 2019 - 2025,  Kolektív
 • VLÁDA SCHVÁLILA ENVIROSTRATÉGIU 2030,  Kolektív
 • STRATÉGIA ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY SLOVENSKEJ REPUBLIKY DO ROKU 2030
 • EURÓPSKA ÚNIA PRESADZUJE RADIKÁLNE ZNÍŽENIE EMISIÍ COZ AUTOMOBILOV,  Kolektív
 • EURÓPSKA KOMISIA SLOVENSKU VYČÍTA ZNEČISTENÉ OVZDUŠIE, ODPADY, NIČENIE LESOV A NEREŠPEKTOVANIE LEGISLATÍVY EÚ,  Kolektív
 • KAUZA MVE HRONSKÝ BEŇADIK: SÚD ZRUŠIL ZÁVEREČNÉ STANOVISKO Z POSÚDENIA VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE,  Kolektív
 • PROTEST PROTI VÝSTAVBE SPLYNOVACEJ ELEKTRÁRNE PRI LIPOVNÍKU,  Kolektív
 • KAUZA NEZNESITEĽNÉHO ZÁPACHU V RUŽOMBERKU,  Kolektív
 • VLK ŽALUJE EÚ KVÔLI ZARADENIU LESNEJ BIOMASY MEDZI OBNOVITEĽNÉ PALIVÁ,  Kolektív
 • NOVÁ KAUZA: KONTAMINOVANÉ OSIVO OTRÁVILO POĽOVNÚ ZVER V OKRESE NITRA,  Kolektív

3. SPEKTRUM

 

 • ČISTÁ PLANÉTA - STRATEGICKÁ VÍZIA EURÓPSKEJ ÚNIE,  Kolektív
 • ENVIROSÚŤAŽE, AKCIE A PROJEKTY PRE DETI A MLÁDEŽ,  Kolektív
 • POZVÁNKA NA 25. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE „TECHNIKA OCHRANY PROSTREDIA“,  Ľudovít Kolláth 
 • POZVÁNKA NA 9. ROČNÍK VEDECKEJ KONFERENCIE „ŽIVOTNÉ PROSTREDIE“,  Ing. Eva Homzová 
 • PROJEKT ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM II ODŠTATROVAL 19. MARCA,  Ing. Štefan Kuča 
 • ZSE PONÚKA DOMÁCNOSTIAM VIRTUÁLNU BATÉRIU NA USKLADNENIE NESPOTREBOVANEJ ENERGIE Z FOTOVOLTICKÝCH PANELOV,  Kolektív
 • OCHRANÁRI SA SNAŽIA PRESŤAHOVAŤ KAVKY Z CENTRA MICHALOVIEC,  Kolektív
 • BOCIAN PREZIMOVAL NA MICHALOVSKEJ SKLÁDKE ODPADOV,  Kolektív
 • NA SENIANSKYCH RYBNÍKOCH NARÁTALI REKORDNÝ POČET MIGRUJÚCICH ŽERIAVOV,  Kolektív
 • RUSKO ZAPLAVUJE ODPAD,  Kolektív
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA,  Kolektív