ODPADY 2/2017

ODPADY 2/2017

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.

Časopis v PDF:  

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE 

 • PROCES SKLÁDKOVANIA ODPADOV Z TECHNOLOGICKO-ENVIRONMENTÁLNEHO HĽADISKA, Marcela Malindžáková, Anna Schlentcová
 • AJ MALÉ OBCE MÔŽU BYŤ INŠPIRÁCIOU V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, PhDr. Angela Sviteková
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív
 • KOMUNÁLNE PROJEKTY ZAMERANÉ NA ZBER A ZHODNOCOVANIE BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU, Kolektív
 • PROJEKTY NA OPÄTOVNÉ VYUŽITIE ODPADOV, Kolektív
 • KONTAJNERY NA VEĽMI MALÝ ELEKTROODPAD BOLI V DECEMBRI ROZMIESTNENÉ V ŠALI A HLOHOVCI, Mgr.Silvia Sekáčová
 • Z VODNEJ NÁDRŽE RUŽÍN OPÄŤ VYTIAHLI MNOŽSTVO ODPADU, Kolektív
 • MOŽNOSTI VYUŽITIA ODPADOVÉHO IHLIČIA A TERMINÁLNYCH VÝHONKOV PO PARKOVÝCH A ZÁHRADNÝCH ÚPRAVÁCH IHLIČNATÝCH STROMOV, doc. Ing. PhDr. Martin Mellen, PhD., Ing. Janka Sudzinová, PhD., RNDr. Miroslava Bilecová-Rabajdová, PhD

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 •  OSTRO KRITIZOVANÉ PROBLÉMY A NEDOSTATKY PRI ZAVÁDZANÍ NOVÉHO ZÁKONA O ODPADOCH DO PRAXE SI VYŽIADAJÚ JEHO POSTUPNÚ NOVELIZÁCIU A NOVÝ ZÁKON O POPLATKOCH ZA ULOŽENIE ODPADOV, Kolektív
 • NOVÉ POVINNOSTI OBCÍ V OBLASTI ZBERU A ZHODNOCOVANIA BRKO, Kolektív
 • TRI VÝZVY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA NA SLOVENSKU (MEDZINÁRODNÉ POROVNANIE KĽÚČOVÝCH INDIKÁTOROV) – 1. ČASŤ: STAV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, Martin Haluš, Ján Dráb
 • VZOROVÉ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A S DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE, Juraj Špes
 • NOVELIZÁCIA VYHLÁŠKY Č. 373/2015 Z.Z. UPRAVUJE PRÍPADY, KEĎ JE POUŽITÉ ELEKTROZARIADENIE POVAŽOVANÉ ZA ODPAD, Kolektív
 • VLÁDA ZAVIEDLA POPLATOK ZA ODBER VODY NA ZAVLAŽOVANIE, Kolektív
 • NEBUDE RECYKLAČNÝ FOND CHÝBAŤ, h. prof. František Mátel, CSc.
 • EUROPOSLANCI CHCÚ VYŠŠIU MIERU RECYKLÁCIE ODPADOV A MENEJ SKLÁDOK TUHÉHO ODPADU, Kolektív
 • Z NEZAIZOLOVANEJ SKLÁDKY PRIEMYSELNÉHO ODPADU V ŠIROKEJ UNIKÁ ARZÉN, Kolektív
 • VÝVOJ V KAUZE ENO3 – SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE ŽIADAJÚ UKONČENIE TESTOVANIA SPAĽOVACEJ JEDNOTKY, Kolektív

 

3. SPEKTRUM

 • ENVIROSÚŤAŽE A PODUJATIA PRE DETI A MLÁDEŽ. Kolektív
 • PROJEKTY MOBILITY A EKOLOGIZÁCIE DOPRAVY Kolektív
 • POZVÁNKA NA MEDZINÁRODNÚ KONFERENCIU „QUO VADIS RECYCLING“. Kolektív
 • OZNAM MŽP SR O ORGANIZÁCII ŠKOLENIA NA ZÍSKANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív
 • BÝVALÝ PREDNOSTA OÚ ŽP RÁCZ PÔJDE NA PÄŤ ROKOV DO VÄZENIA, Kolektív
 • V PETRŽALKE VYRASTIE UNIKÁTNY NÁUČNO-ZÁBAVNÝ RODINNÝ PARK, Kolektív
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA