ODPADY 2/2012

ODPADY 2/2012

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • VÝZNAM KOMPOSTÉRŮ V DOMÁCÍM KOMPOSTOVÁNÍ, Doc. Ing. Vlastimil Altmann, PhD.
 • DÍKY KOLEKTIVNÍM SYSTÉMŮM ASEKOL, ELEKTROWIN A EKOLAMP ČESKÁ REPUBLIKA ZNOVU SPLNILA LIMITY EVROPSKÉ UNIE, Šimon Slavík
 • BIOREMEDIÁCIA PERZISTENTNÝCH TOXICKÝCH ORGANICKÝCH POLUTANTOV (NEBEZPEČNÝCH ODPADOV) S VYUŽITÍM BIOMOLEKULÁRNEHO INŽINIERSTVA, Dercová K., Dudášová H., Lukáčová L., Murínová S.
 • VÝVOJ A NAKLADANIE S KOMUNÁLNYM ODPADOM V KONTEXTE ROZVOJA KOŠICKÉHO REGIÓNU, Henrieta Pavolová, Tomáš Bakalár, Katarína Teplická
 • ZÁUJEM OBČANOV O SEPAROVANIE KOMUNÁLNEHO ODPADU, Ing. Michal Stričík, PhD., RNDr. Zuzana Hajduová, PhD., RNDr. Erika Liptáková, PhD.
 • SEPAROVANÝ ZBER V SLOVENSKÝCH MESTÁCH, Kolektív
 • HODNOTENIE DOVEZENÉHO VS. SPÁLENÉHO KOMUNÁLNEHO DOPADU VS. PRODUKCIA EMISIÍ, Marcela Malindžáková
 • AKTUALITY Z OBLASTI SKLÁDKOVANIA ODPADU, Kolektív
 • BUDOVANIE KANALIZÁCIÍ A ČOV V SLOVENSKÝCH MESTÁCH A OBCIACH, Kolektív
 • VÁNOCE JAKO GENERÁTOR ODPADŮ, Jitka Dvořáková


2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • HISTORICKÁ DOHODA ODBLOKOVALA DODATOK O ZÁKAZE PREPRAVY NEBEZPEČNÝCH ODPADOV SEVER - JUH, Katarína Dercová
 • AK NEDÔJDE K ZÁSADNEJ ZMENE, SLOVENSKO NEDOKÁŽE SPLNIŤ CIELE STANOVENÉ V RÁMCOVEJ SMERNICI O ODPADOCH, Katarína Kretter
 • VÝVOJ A MOŽNOSTI NAKLADANIA S ODPADOVÝMI VODAMI S CIEĽOM ROZVOJA VODNÉHO HOSPODÁRSTVA SR, Henrieta Pavolová, Katarína Teplická, Lucia Domaracká
 • AKTUALITY Z EURÓPSKEJ ODPADOVEJ LEGISLATÍVY, Kolektív
 • K PROBLEMETIKE SANÁCIÍ ENVIROZÁŤAŽÍ, Kolektív
 • KAUZA „PEZINSKÁ SKLÁDKA“ VO FINÁLE, Kolektív
 • ROZPORY OKOLO PREDAJA A ZDAŇOVANIA EMISIÍ, Kolektív
 • BUKÓZA HOLDING SA BRÁNI OBVINENIAM V SÚVISLOSTI S ÚNIKOM POPOLČEKA V HENCOVCIACH TRESTNÝM OZNÁMENÍM, Kolektív


3. SPEKTRUM

 • OPODSTATNENOSŤ EXISTENCIE SAMOSTATNÉHO ENVIROREZORTU, Kolektív
 • PRELOMOVÉ ROZHODNUTIE ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR VO VECI PLATNOSTI OCHRANNEJ ZNÁMKY ZELENÝ BOD, Kolektív
 • PETÍCIE PROTI SPAĽOVANIU ODPADU, Kolektív
 • PROCES POSUDZOVANIA VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE V SÚVISLOSTI SO SCHVAĽOVANÍM NOVÝCH PRIEMYSELNÝCH A ŤAŽOBNÝCH KAPACÍT, Kolektív
 • RIADITEĽ GREENPEACE ODMIETOL VYMENOVANIE ZA ČLENA KOMISIE PRE PRÍPRAVU ROPOVODU DO RAKÚSKA, Kolektív
 • „ODPADÁRSKE“ A ENVIRONMENTÁLNE PROJEKTY PRE OBCE A NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE, Kolektív
 • POZOR NA VESMÍRNY ODPAD!, Kolektív
 • ENVIROVÝCHOVNÉ PROJEKTY PRE ŽIAKOV, Kolektív

V prípade záujmu o objednanie kliknite na link.