ODPADY 2/2011

ODPADY 2/2011
 • Na slovensku pomáhame našim klientom a spolupracujeme s mestami a obcami (rozhovor s Mgr. Janom vrbom, riaditeľom asekolu sk), Kolektív
 • Zvýšenie účinnosti čistenia nutrientov v čistiarni odpadových vôd vo Vranove nad Topľou, Ing. Zuzana Rusičová, Ing. Martina Zeleňáková, PhD.
 • Požiadavky na návrh a prevádzku recirkulácie priesakových kvapalín pri skládkovaní odpadov, Doc. Ing. Oskár Čermák, PhD.
 • Vtláčení tekutých odpadů do vytěžených ložisek uhlovodíků - 2. časť: Konstrukce a vystrojení injektážního vrtu, Ing. Pavel Švandelka, PhD., Ing. Ivo Knápek
 • Problémy energetického zhodnotenia odpadu v spaľovni, Ing. Anna Makatúrová
 • Separovaný zber v slovenských mestách a obciach, Kolektív
 • Priatelia zeme ukončili dva projekty, Kolektív
 • Efektívnejšie v energetickom hospodárení, Kolektív
 • Údaje z publikácie „Odpady sr“ o „hospodárskych“ odpadoch skupín 1 - 19: 2. časť - údaje o nakladaní s odpadom a pre riešenie projektov, Ing. Miroslav Lacuška
 • Ako nakladať s použitými prenosnými batériami a akumulátormi po implementácii európskej smernice do našej legislatívy, Ján Kamenický
 • Katra bezpečnostných údajov (kbú) ako efektívny nástroj informácií o chemických látkach, Ing. Marek Šolc, PhD., Ing. Lenka Girmanová, PhD.
 • Spor o skládku vo veternej porupe, Mgr. Rudolf Pado
 • Prideľovanie a predaj emisných kvót, Kolektív
 • Vláda konečne schválila "stratégiu obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľných odpadov na skládky odpadov, Kolektív
 • Konečná podoba návrhu zákona o environmentálnych záťažiach sa rodí len ťažko, Kolektív
 • Je možné zneužívať staré environmentálne záťaže? Mgr. Rudolf Pado
 • Zmeny v podpore a zdaňovaní slnečných kolektorov a solárnych elektrární, Kolektív
 • Pripomíname si vznik národných parkov, Kolektív
 • Energeticky úsporné žiarivky sú zdraviu škodlivé, Kolektív
 • Environmentálne akcie pre študentov a školy, Kolektív
 • Biologické invázie zaťažia najmä budúce generácie, Kolektív
 • V maďarských politických kruhoch pretrváva odpor proti dunajským hrádzam, Ladislav Vallach, László Juhos
 • Pozvánka na symposium odpadové fórum 2011, Ing. Ondřej Prochádza, CSs.
 • Informácie z domova i zo zahraničia