ODPADY 2/2010

ODPADY 2/2010
  • OZDRAVOVACIA FUNKCIA PRÍRODY VERZUS TRVALE UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ, Prof. Eva Chmielewská
  • KRITICKÝ STAV SEPARÁCIE NA SLOVENSKU (AKO ZACHRÁNIŤ SEPARÁCIU V MESTÁCH A OBCIACH BEZ ZAŤAŽENIA ŠTÁTNEHO ROZPOČTU), Ing. Miloš Veverka, PhD., Ing. Daniel Lešinský, PhD.
  • POVINNÉ SEPAROVANIE KOMUNÁLNEHO ODPADU - AKO SA K NEMU POSTAVIŤ, Mgr. Dušan Haško
  • AKCIE V RÁMCI KAMPANE „NESEPARUJTE SA! SEPARUJTE S NAMI“ REALIZOVANÉ V ROKU 2009, Tomáš Dvořáček
  • OZ TATRY VYZVALO PODNIKATEĽOV NA TRIEDENIE ODPADOV, Mgr. Rudolf Pado
  • SLEDOVANIE ZMIEN VLASTNOSTÍ BITÚMENOVÉHO PRODUKTU SLÚŽIACEHO NA LIKVIDÁCIU RÁDIOAKTÍVNEHO ODPADU ULOŽENÉHO VO VODNOM PROSTREDÍ, Ing. Michaela Svitoková
  • PROBLÉMY ZBERU, DOPRAVY A ZHODNOCOVANIA POUŽITÝCH AKUMULÁTOROV A BATÉRIÍ (REAKCIA NA ČLÁNOK „PROBLEMATICKÉ MIESTA VEĽKEJ NOVELY ZÁKONA O ODPADOCH), Ján Kamenický
  • K ČLÁNKU „PROBLEMATICKÉ MIESTA VEĽKEJ NOVELY ZÁKONY O ODPADOCH“ V NADVÄZNOSTI NA STANOVISKO REBATu, JUDr. Božena Gašparíková, CSc.
  • EURÓPSKA KOMISIA PREDSTAVILA NÁVRH REVÍZIE SMERNÍC O RECYKLÁCII ELEKTRICKÉHO ODPADU A ELEKTRONICKÉHO PRÍSLUŠENSTVA, Kolektív
  • REAKCIA BÝVALEJ ÚRADNÍČKY OBÚŽP NA ČLÁNKY „NAČO SÚ NÁM ÚRADNÍCI?“ A „ANALÝZA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK ODPADOV V ROKOCH 2004 – 2008“, Ing. Monika Medovičová
  • USMERNENIE MŽP SR OHĽADNE POSTUPU PRI NÁJDENÍ „OPUSTENÉHO ODPADU“ NIE JE V SÚLADE SO ZÁKONOM O ODPADOCH, Mgr. Rudolf Pado
  • IDENTIFIKÁCIA, ZBER A ZNEŠKODŇOVANIE MALÝCH ZARIADENÍ OBSAHUJÚCICH PCB, Mgr. Rudolf Pado
  • MINISTERSTVO OZNAČILO PROJEKT ZA ZHODNOCOVANIE ODPADOV A ENVIRONMENTÁLNY SKÔR, AKO UKONČILO PROCES POSUDZOVANIA VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Kolektív
  • ÚPRAVA PRIESTRANSTIEV V ZÁUJME SKVALITNENIA ŽIVOTA OBYVATEĽOV V RÁMCI PROGRAMU „PrieStory“
  • KTORÉ MESTO NA SLOVENSKU SA STANE HLAVNÝM MESTOM BIODIVERZITY NA ROK 2010?
  • ENVIRONMENTÁLNE SÚŤAŽE PRE ŠKOLY
  • TURČIANSKE TEPLICE AKO CENTRUM VZDELÁVANIA V EKOLOGICKÝCH SLUŽBÁCH, Ing. Eva Mališová
  • NÁKLADY NA PAPIER UŠETRENÉ INTERNETOVÝM ROZOSIELANÍM PONUKOVÝCH LETÁKOV METRO POUŽIJE NA VÝSADBU STROMOV
  • NOVÁ PUBLIKÁCIA VYDAVATEĽSTVA EPOS „PRÍRUČKA ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA“
  • INFORMÁCIE Z DOMOVA I ZO ZAHRANIČIA