ODPADY 12/2013

ODPADY 12/2013

Po kliknutí budete mať bezplatne k dispozícii úplné znenie tohto čísla Odpady_12-2013.pdf.

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.

 
 • PREDCHÁDZANIE VZNIKU ODPADOV POSUDZOVANÍM ŽIVOTNÉHO CYKLU PRODUKTU V OBLASTI KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Ing. Petra Szaryszová, PhD., Ing. Lenka Štofová
 • ODPADÁRSKA „POLÍCIA“ V ZDRUŽENÍ SEPARO SPIŠSKÝ HRHOV, Angela Sviteková
 • VÝSLEDKY TRIEDENÉHO ZBERU V MESTÁCH A OBCIACH V ROKU 2012, Ing. Roman Vandák
 • RECYKLÁCIA - SEKUNDÁRNE SUROVINY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU - KOMPOSTOVANIE, Ing. Janka Sudzinová, PhD., Doc. Ing. Peter Haščík, PhD., Ing. Marcela Rabatinová
 • BIOPLYN AKO ALTERNATÍVNE PALIVO, Ing. Daniela Urblíková, PhD.
 • SLOVENSKO AKO LÍDER V RECYKLÁCII ZMIEŠANÝCH TEXTILNÝCH ODPADOV Z AUTOMOBILOVÉHO PRIEMYSLU, Mgr. Katarína Arvayová
 • ELEKTROLYT S POUŽITÝCH BATÉRIÍ POMÁHA PRI RECYKLÁCII STARÝCH VOZIDIEL, Ing. Štefan Kuča
 • LIKVIDÁCIA ČIERNYCH SKLÁDOK, Kolektív
 • PROJEKT „AJ KVAPKA OLEJA SA RÁTA“ NA 15 ČERPACÍCH STANICIACH, Kolektív
 • MODERNIZÁCIA DVOCH NAJVÄČŠÍCH ČOV NA SLOVENSKU, Adela Vráblová
 • STAVEBNÉ A TECHNOLOGICKÉ OPATRENIA V CHOVE ZVIERAT ZAMERANÉ NA ZNÍŽENIE VPLYVU NA PROSTREDIE, Jaroslav Šottník
 • NÁRODNÁ RADA SCHVÁLI NOVELY ZÁKONOV O ODPADOCH A O POPLATKOCH ZA ULOŽENIE ODPADOV, Kolektív
 • NÁVRH PROGRAMU PREDCHÁDZANIA VZNIKU ODPADU - ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU
 • PRE ENVIRONMENTÁLNE ZÁŤAŽE PLATÍ PRINCÍP „ZNEČISŤOVATEĽ PLATÍ“, Katarína Dercová
 • EURÓPSKA KOMISIA PRIJALA OPATRENIA NA ZNÍŽENIE SPOTREBY ĽAHKÝCH PLASTOVÝCH TAŠIEK V EÚ, Kolektív
 • SÚ POLYETYLÉNOVÉ ODNOSNÉ TAŠKY EKOLOGICKOU HROZBOU?, h.prof. Ing. František Mátel, CSc.
 • SÚČASNÝ STAV NAKLADANIA S VYRADENÝMI A NEPOUŽITÝMI LIEKMI, Jana Pirošková, Vladimír Roško
 • ZBEROVÝ PAPIER JE NAJČASTEJŠIE RECYKLOVANÝM MATERIÁLOM, Ing. Štefan Kuča
 • KONCENTRÁCIA SKLENÍKOVÝCH PLYNOV V ATMOSFÉRE DOSIAHLA REKORDNÚ ÚROVEŇ Kolektív
 • PERSPEKTÍVY PREDAJA EMISNÝCH KVÓT, Kolektív
 • PRÍPRAVA GLOBÁLNEJ DOHODY O SPOLUPRÁCI PRI RIEŠENÍ PROBLEMATIKY ZMENY KLÍMY VO VARŠAVE, Kolektív
 • ŽIAR NAD HRONOM VYPOVEDAL ZMLUVU O VÝSTAVBE CENTRA ZHODNOCOVANIA ODPADOV, Kolektív
 • SPORNÚ MOBILNÚ BETONÁREŇ V DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA POVOLIL, Kolektív
 • SKONČILO VEREJNÉ PREROKOVANIE ROZŠÍRENIA SKLÁDKY V PARTIZÁNSKEJ ĽUPČI, Kolektív
 • MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI VO VODNOM HOSPODÁRSTVE MEDZI SLOVENSKOM A HOLANDSKOM, Kolektív
 • DUO SYSTÉM SPOJIL PLOCHÉ SLNEČNÉ KOLEKTORY A TEPELNÉ ČERPADLO, Ing. Štefan Kuča
 • VZDELÁVANIE A KOMUNIKÁCIA ENVI-PAK BOLA PESTRÁ AJ V DRUHEJ POLOVICI ROKA, Mgr. Jana Gemeranová
 • KALENDÁRIUM PRE ODPADY Z OKRASNÝCH ZÁHRAD, ZO ZELENINOVÝCH ZÁHRAD, Z OVOCNÝCH SADOV A VINOHRADOV – DECEMBER 2013 (49. AŽ 1. TÝŽDEŇ/2014), Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., Ing. Katarína Rovná, PhD.
 • SÚŤAŽ O NAJLEPŠÍ REKLAMNÝ ŠOT O KOMPOSTOVANÍ PRE ŠTUDENTOV, Kolektív
 • NÁRODNÚ PODNIKATEĽSKÚ CENU ZA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE ZÍSKAL AJ VÝROBCA DOMÁCICH ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD, Kolektív
 • UZÁVIERKA SÚŤAŽE O EURÓPSKE HLAVNÉ ZELENÉ MESTO NA ROK 2016, Kolektív
 • AŽ TRETINU HYPOTÉKY NA ENERGETICKY PASÍVNY RODINNÝ DOM ECOCUBE VYKRYJE ÚSPORA NÁKLADOV NA ENERGIE, Kolektív
 • UKONČENIE PROJEKTU „SIEŤ PRE UDRŽATEĽNOSŤ“ A ŠTART KAMPANE „MENEJ ODPADOV“, Kolektív
 • KAUZA PRIEHRADA SLATINKA, Kolektív