ODPADY 12/2011

ODPADY 12/2011

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • PRÍRODNÉ LÁTKY AKO POTENCIÁLNE INDUKTORY BIODEGRADÁCIE A BIOREMEDIÁCIE KONTAMINANTOV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, Dudášová H., Lukáčová L., Zorádová S., Dercová K.
 • LIEČIVÁ – ANTROPOGÉNNA ZÁŤAŽ VODNÉHO EKOSYSTÉMU: NOVÉ KONTAMINANTY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
 • NOVÉ ENVIRONMENTÁLNE POLUTANTY, Katarína Dercová, Petra Zajkoska
 • SPRACOVATEĽSKÝ ZÁVOD NA ZHODNOCOVANIE ODPADOV V PEZINKU, Juraj Caránek
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív
 • PROJEKT LIKVIDÁCIE PCB V AREÁLI CHEMKA STRÁŽSKE JE NEEFEKTÍVNY, Kolektív
 • ZHODNOCOVANIE BIOODPADU A ENERGETICKÉ VYUŽÍVANIE BIOMASY, Kolektív
 • HODNOCENÍ KVALITY A KVANTITY ODPADNÍCH VOD NA VÝSTUPU Z RŮZNÝCH STOKOVÝCH SYSTÉMŮ, Ing. Radim Mifek
 • ODKANALIZOVANIE SLOVENSKÝCH MIEST A OBCÍ, Kolektív
 • FAKTORY PODMIEŇUJÚCE TVORBU A MOŽNOSTI REDUKCIE AMONIAKALNÝCH EMISIÍ V CHOVE HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT, Ing. Jaroslav Šottník

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • POSTAVENIE MIESTNEJ SAMOSPRÁVY V ZÁKONE O ODPADOCH, Ing. Juraj Špes
 • PRÍPUSTNOSŤ EXKLUZÍVNEJ ZMLUVY S OBCOU O ZBERE KOMUNÁLNEHO ODPADU, Mag. Bernhard Hager
 • INTERNETOVÝ PREDAJ PNEUMATÍK NEGATÍVNE VPLÝVA NA VÝBER RECYKLAČNÝCH POPLATKOV, Ing. Štefan Kuča
 • STARÉ ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE NEHÁZEJTE DO LESA, prof. RNDr. Patočka Jiří, DrSc., Ing. Karda Ladislav
 • SPRACOVANIE ODPADOVÉHO SKLA SA NA SLOVENSKU ZA 10 ROKOV ZVÝŠILO TAKMER 4-KRÁT, Ing. Štefan Kuča
 • RIEŠENIE PROBLEMATIKY ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ, Kolektív
 • MAJITEĽ ODKALISKA SLOVINKY NEKOMUNIKUJE S ÚRADOM ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, Kolektív
 • K PROBLEMATIKE SKLÁDKOVANIA ODPADU, Kolektív
 • K PROBLEMATIKE EMISIÍ OXIDU UHLIČITÉHO, Kolektív
 • DISKUSIE O NOVOM ZÁKONE O OCHRANE PRÍRODY Kolektív

3. SPEKTRUM

 • KONFERENCIA „ZNEČISTENÉ ÚZEMIA“ V BANSKEJ BYSTRICI, Doc. Ing. Katarína Dercová, PhD., PaedDr. Martin Murín
 • DOPAD PREMNOŽENIA MEDVEĎOV NA ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, Kolektív
 • SPP VĎAKA EKOFONDU VYHRAL NÁRODNÚ CENU ZA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Peter Bednár
 • VÝSLEDKY ENVIRONMENTÁLNEJ SÚŤAŽE STREDNÝCH ŠKÔL „KIA INNOVATION AWARD“, Kolektív
 • ENVIRONMENTÁLNE A ODPADÁRSKE PROJEKTY PRE MLÁDEŽ, Kolektív
 • REKORD V MNOŽSTVE VYTRIEDENÉHO PLASTU PREKONANÝ!, Mgr. Katarína Kretter