ODPADY 12/2010

ODPADY 12/2010

Prezrieť si celý časopis môžete po kliknití na link: ODPADY 12/2010 a listovať chytením za roh strany alebo šípkami na klávesnici.

 • Budúcnosť separovaného zberu v mestách a obciach na slovensku: reformy sú nevyhnutné, Mgr. Miroslav Jurkovič
 • Skládky v slovenských mestách a obciach, Kolektív
 • Kauza nelegálneho vývozu odpadu na uzavretú skládku v poltári, Kolektív
 • V košiciach dokončili novú kompostáreň a začali rekonštrukciu spaľovne odpadu, Kolektív
 • Pokrok v separovaní odpadu v trnave a telgárte, Kolektív
 • Zdroj tepla na biomasu pokryje asi 25 % výroby tepla v Banskej Bystrici, Kolektív
 • K problematike čistiarní odpadových vôd,Kolektív
 • Vláda predložila do pripomienkového konania zákon o starých environmentálnych záťažiach, Kolektív
 • Vplyv rámcovej smernice 2008/98/ES na nakladanie s odpadmi v SR, Ing. Roman Vandák
 • Závažné výhrady európskej komisie proti slovenskej právnej úprave nakladania s elektronickým odpadom, Kolektív
 • Európska komisia pripravila návrh smernice pre bezpečné ukladanie jadrového odpadu v hlbinných „depozitároch“, Kolektív
 • Elektrozariadenia, ktoré na základe rozhodnutia ministerstva spadajú pod ôsmu časť zákona (2. časť), Ing. Anna Dobrócsyová
 • Aktualizovaný zoznam kolektívnych organizácií zabezpečujúcich plnenie povinností pre výrobcov elektrozariadení (k 9. 11. 2010)
 • Pri riešení starých environmentálnych záťaží by sa nemalo zabúdať na nové, Kolektív
 • Nitra operatívne zmenila sporné nariadenie o podmienkach držania psov a zbavila sa kafilérie, Kolektív
 • Významnosť environmentálnych aspektov a metódy vhodné na jej určovanie, Marcela Malindžáková
 • Ekotoxicita a mutagenita nebezpečných perzistentných organických látok, K. Dercová, H. Dudášová, L. Lukáčová
 • OZ TATRY a firma ahold získali „zlatého mravca“, Mgr. Rudolf Pado
 • Súťaž „Znižuj, znovupoužívaj, recykluj“ pokračuje druhým ročníkom, Jozef Gaál
 • Ekocentrum ako inšpirácia ekologickej nízkoenergetickej stavby, Henrieta Hrinková
 • Ekofond vyhlásil tretí ročník celoslovenskej súťaže pre základné školy na tému „energia u nás doma“, Kolektív
 • Vyhodnotenie školských environmentálnych súťaží, Kolektív
 • Chemické znečistenie prostredia ohrozuje plodnosť rýb aj ľudí, Kolektív
 • Začiatkom decembra sa uskutoční medzinárodná klimatická konferencia v mexickom Cancúne, Kolektív
 • Z hľadiska ochrany životného prostredia je ťažba zlata kyanidom najlepšou dostupnou metódou, Kolektív
 • Informácie z domova i zo zahraničia