ODPADY 11/2011

ODPADY 11/2011

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • PROBLÉMOM KOVOVÝCH OBALOV JE ICH NEDOSTATOČNÝ ZBER A SEPARÁCIA, Ing. Štefan Kuča
 • SAMOSPRÁVY VÍTAJÚ ROZHODNUTIE PRIEMYSLU FINANČNE SA PODIEĽAŤ NA TRIEDENOM ZBERE ODPADOV, Mgr. Katarína Kretter
 • DEMONTÁŽ AZBESTOVÝCH MATERIÁLOV,  Ing. Ľudovít Molnár, CSc., Ing. Marek Šolc, PhD., Ing. Ingrid Kašperová, Ing. Eva Grambálová, PhD.
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív
 • ENERGETICKÉ ZHODNOCOVANIE ODPADU V SLOVENSKÝCH MESTÁCH A OBCIACH, Kolektív
 • ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD A ODKANALIZOVANIE SLOVENSKÝCH MIEST A OBCÍ, Kolektív
 • ZAVEDENIE TRIEDENÉHO ZBERU ODPADU NA EKONOMICKEJ UNIVERZITE V BRATISLAVE, Mgr. Katarína Kretter
 • ODPADOVÉ OLEJE SÚ PRÍLIŠ CENNOU SUROVINOU, ABY SA SPAĽOVALI, Ing. Štefan Kuča
 • POLOPROVOZNÍ MODEL - ODVÁDĚNÍ A AKUMULACE ŽLUTÝCH VOD (ČÁST 1), Ing. Tatiana Mifková, Ph.D.
 • SÚČASNÝ STAV V PRODUKCII EMISIÍ V CHOVE ZVIERAT V SR, Jaroslav Šottník

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • STRATEGICKÉ DOKUMENTY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, Ing. Juraj Špes
 • POKUTA PODĽA ZÁKONA O ODPADOCH A V ROZHODNUTIACH NAJVYŠŠIEHO SÚDU SR, Mgr. Martin Šenkovič
 • POSLANCI SCHVÁLILI ZÁKON O ENVIROZÁŤAŽIACH, Kolektív
 • PRIORITY NOVÉHO ZÁKONA O ODPADOCH, Kolektív
 • „FREERIDERI“ - INTERNETOVÍ PREDAJCOVIA ELEKTROSPOTREBIČOV NEODVÁDZAJÚ RECYKLAČNÉ POPLATKY, Kolektív
 • KAMPAŇ ZA UZNANIE ZVIERAT ZA ŽIVÉ BYTOSTI V ZÁKONE O OCHRANE ZVIERAT, Kolektív
 • VÝHRADY EURÓPSKEJ ÚNIE K SLOVENSKEJ „ODPADOVEJ“ LETISLATÍVE A K ČERPANIU EUROFONDOV, Kolektív
 • ZMENY V MEDZINÁRODNEJ DOHODE PRE PREPRAVU NEBEZPEČNÝCH VECÍ ADR, Ing. Ľudmila Bartová
 • DVADSIATE VÝROČIE ČINNOSTI SLOVENSKEJ INŠPEKCIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, Kolektív
 • RADA ENVIROFONDU AKO KULOÁRNA SKUPINA SO STRANÍCKYMI NOMINANTMI, Kolektív

3. SPEKTRUM

 • ANALÝZA ÚSPOR V OBLASTI SPOTREBY PITNEJ VODY V DOMÁCNOSTIACH SR, Ing. Henrieta Pavolová, PhD., doc. Ing. Katarína Teplická, PhD.
 • ODPADÁRSKE A ENVIRONMENTÁLNE PROJEKTY PRE ŠKOLY A MLÁDEŽ, Kolektív
 • MNOŽSTVO ODPADU V KOZME DOSIAHLO NEBEZPEČNÚ HRANICU, Kolektív
 • NADÁCIA EKOPOLIS A SLOVNAFT VYHLASUJÚ 6. ROČNÍK GRANTOVÉHO PROGRAMU ZELENÉ OÁZY Henrieta Hrinková
 • BIELICKÉ BAHNÁ PRI PARTIZÁNSKOM ZÍSKALI TITUL „ZELENÁ OÁZA ROKA 2011“, Kolektív
 • ŠTYRIDSIATE VÝROČIE VZNIKU GREENPEACE, Kolektív
 • REGIONÁLNY SUMMIT MALEJ GRANTOVEJ SCHÉMY GLOBÁLNEHO ENVIRONMENTÁLNEHO PROGRAMU V BRATISLAVE Kolektív
 • VYHODNOTENIE SÚŤAŽE „HLAVNÉ MESTÁ BIODIVERZITY“, Kolektív
 • TAKMER 50 POTÁPAČOV VYTIAHLO Z TATRANSKÝCH PLIES 203 KG ODPADU, Kolektív