ODPADY 10/2016

ODPADY 10/2016

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.

Časopis v PDF:  

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • SPÔSOB ZÍSKANIA REPREZENTATÍVNEJ VZORKY Z ELEKTRONICKÉHO ODPADU S CIEĽOM STANOVENIA CHEMICKEJ ANALÝZY, Hojolová, K., Laubertová, M., Malindžáková, M., Trpčevská J. 

 • ZÁMKOVÁ DLAŽBA NEMUSÍ BYŤ LEN Z BETÓNU, h. prof. Ing. František Mátel, CSc. 

 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív

 • POSLANCI SCHVÁLILI ZMENU ÚZEMNÉHO PLÁNU, ABY ZABRÁNILI VÝSTAVBE BIOPLYNOVEJ STANICE V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI, Kolektív 

 • BOJNICKÍ POSLANCI SCHVÁLILI NÁKUP VOZIDLA NA ODVOZ ODPADU A ZNÍŽILI PRÍSPEVOK TECHNICKÝM SLUŽBÁM, Kolektív 

 • NA VÝZVU ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU NA SANÁCIU NELEGÁLNEHO ODPADU REAGOVALI NA SPIŠI NEJEDNOZNAČNE, PhDr. Angela Sviteková 

 • K ODKANALIZOVANIU SLOVENSKÝCH MIEST A OBCÍ, Kolektív 

 • JAVYS PREVZALA RÁDIOAKTÍVNY ODPAD Z ONKOLOGICKÉHO ÚSTAVU SV. ALŽBETY, Kolektív 

 • NÁKLADY NA VYRADENIE SOVIETSKYCH JADROVÝCH REAKTOROV NA SLOVENSKU, V LITVE A BULHARSKU MÔŽU DOSIAHNUŤ 11,4 MLD EUR, Kolektív 

 • POZITÍVNY VPLYV ŽIVNÉHO HUMUSU Z PRAVIDELNE APLIKOVANÉHO KOMPOSTU NA ÚRODNOSŤ PÔDY, Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD., Ing. Katarína Rovná, PhD 

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • METODICKÁ PRÍRUČKA: POŽIADAVKY PRE OBCE NA TRIEDENÝ ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH KOMUNÁLNYCH ODPADOV, Kolektív 
 • NÁRODNÁ RADA POSUNULA DO DRUHÉHO ČÍTANIA NOVELU ZÁKONA O ODPADOCH, Kolektív 
 • USMERNENIE MŽP SR K UDEĽOVANIU SÚHLASOV TÝKAJÚCICH SA NAKLADANIA SO STAVEBNÝMI ODPADMI A ODPADMI Z DEMOLÁCIÍ OBSAHUJÚCIMI AZBEST, Kolektív 
 • ORIENTAČNÁ PREPOČTOVÁ TABUĽKA DROBNÝCH STAVEBNÝCH ODPADOV, Kolektív 
 • VLÁDA SCHVÁLILA NÁVRH NA RATIFIKÁCIU PARÍŽSKEJ DOHODY A NÁRODNÁ RADA JU ODSÚHLASILA, Kolektív 
 • VÝSLEDKY KONTROLNEJ ČINNOSTI SIŽP V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív 
 • NOVÁ VYHLÁŠKA O KVALITE OVZDUŠIA UPRAVUJE INFORMÁCIE, KTORÉ MUSIA BYŤ SPRÍSTUPNENÉ VEREJNOSTI, Kolektív

3. SPEKTRUM

 • SLOVENSKO – LÍDER PRI PRECHODE NA ZELENÉ HOSPODÁRSTVO A OBEHOVÚ EKONOMIKU V STREDNEJ EURÓPE, Kolektív 
 • ZAUJÍMAVÝ SOLÁRNY SYSTÉM ZO ŽIARU V BIELORUSKOM MOGIĽOVE, Kolektív 
 • FESTIVAL EKOTOPFILM – ENVIROFILM ZAČAL SVOJU REGIONÁLNU TOUR V PRIEVIDZI, Kolektív 
 • PODPORA INICIATÍVE NA VZNIK NÁRODNÉHO PARKU PODUNAJSKO, Kolektív 
 • JEDINEČNÚ ZÁCHRANU LÚK DEVÍNSKEJ KOBYLY SI PRIŠIEL POZRIEŤ EURÓPSKY KOMISÁR KARMENU VELLA, Barbara Immerová 
 • SAŽP VYHLÁSILA SÚŤAŽ „KEBY SOM BOL VODOHOSPODÁR“, Kolektív 
 • POKLES POČTU BOCIANOV NA ŽITNOM OSTROVE INDIKUJE POKRAČUJÚCU DEVASTÁCIU PRÍRODY Kolektív 
 • TRETÍ ROČNÍK „ZELENÉHO CHOPKA“ BOL VEĽMI ÚSPEŠNÝ, Kolektív 
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA, Kolektív