ODPADY 10/2013

ODPADY 10/2013

Po kliknutí budete mať bezplatne k dispozícii úplné znenie tohto čísla Odpady_10-2013.pdf.

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.

 • AKO VYUŽIŤ 4. ROZMER SKLÁDKY? (2. ČASŤ), Ing. Marek Hrabčák
 • APLIKÁCIA KOMPOSTU NA OBOHACOVANIE PÔDY HUMUSOM, Ing. Janka Sudzinová, PhD., Ing. Katarína Rovná, PhD., PeadDr. Božena Bojková
 • DOSIAHNUTIE EFEKTÍVNEHO NAKLADANIA S ODPADMI JE ZDĹHAVÝ PROCES, Ing. Alena Kovaľová
 • CIELENÁ PODPORA ZEFEKTÍVNENIU TRIEDENÉHO ZBERU A RECYKLÁCIE ODPADOVÉHO SKLA, Mgr. Katarína Arvayová
 • PODPORA ZBERU OPOTREBOVANÝCH PNEUMATÍK A KONEČNÉHO SPRACOVANIA GUMENEJ A TEXTILNEJ DRVINY, Ing. Štefan Kuča
 • Z ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA V BRATISLAVE, Kolektív
 • BOJ S NELEGÁLNYMI SKLÁDKAMI, Kolektív
 • POŽIAR SKLÁDKY ODPADU V ZLATÝCH KLASOCH OHROZIL ČISTOTU PODZEMNÝCH VÔD, Kolektív
 • ZÍSKAVANIE NEODÝMU Z POUŽITÝCH MAGNETOV, Marek Palenčár, Andrea Miskufová
 • KVALITATÍVNE HODNOTENIE PRODUKTOV TAVBY PO PYROMETALURGICKOM SPRACOVANÍ ZINKOVÉHO POPOLA, Blanka Hoľková, Jaroslav Briančin, Jarmila Trpčevská, Jana Pirošková
 • MODERNIZÁCIA ČISTIČKY ODPADOVÝCH VÔD V BARDEJOVE, Kolektív
 • VYHLÁŠKA MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 285/2013 Z.Z. Z 28. AUGUSTA 2013, KTOROU SA MENÍ A DOPĹŇA VYHLÁŠKA MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 125/2004 Z.Z., KTOROU SA USTANOVUJÚ PODROBNOSTI O SPRACÚVANÍ STARÝCH VOZIDIEL A O NIEKTORÝCH POŽIADAVKÁCH
 • NA VÝROBU VOZIDIEL V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV
 • BP DEEPWATER HORIZON VERSUS HAVÁRIA TANKERA EXXON PRI POBREŽÍ ALJAŠKY, Prof. Ing. E. Chmielewská, CSc.
 • VZOROVÝ HAVARIJNÝ PLÁN - ZBER STARÝCH VOZIDIEL,  Ing. Juraj Špes
 • NELEGÁLNE NAKLADANIE S ELEKTROODPADOM ZO SPÄTNÉHO ODBERU, Richard Menczer
 • EFEKTÍVNE NAKLADANIE S ODPADMI - SYSTÉM PRE LEPŠIU BUDÚCNOSŤ, Ing. Lenka Štofová
 • ÚROVEŇ ZBERU A SEPARÁCIE KOVOVÝCH OBALOV NEZODPOVEDÁ VYBUDOVANÝM RECYKLAČNÝM KAPACITÁM, Ing. Štefan Kuča
 • SPOLOČNOSŤ FORTISCHEM V NOVÁKOCH ZAPLATÍ ZA NEDODRŽIAVANIE PODMIENOK INTEGROVANÉHO POVOLENIA 30 800 EUR, Kolektív
 • NAJVÄČŠÍ VÝROBCA SOLÁRNYCH PANELOV V POSTKOMUNISTICKEJ EURÓPE DIVERZIFIKUJE ODBYTOVÉ TERITÓRIÁ, Ing. Štefan Kuča
 • KALENDÁRIUM PRE ODPADY ZO ZÁHRAD, SADOV A VINOHRADOV – OKTÓBER 2013 (41. - 44. TÝŽDEŇ), Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., Ing. Katarína Rovná, PhD.
 • SEPAROVANIE ODPADU NA SAMOTE A EKOTÁBOR, Angela Sviteková
 • ŠTARTOVALI DRUHÝ ROČNÍK OLOMPIÁDY, Kolektív
 • PROJEKT „POVEDZME SI VŠETKO O KOMPOSTOVANÍ“, Kolektív
 • PODNET NA GENERÁLNU PROKURATÚRU VO VECI DOSTAVBY MOCHOVIEC, Kolektív
 • ETÍCIA PROTI VODNÉMU DIELU PEČNIANSKY LES A ROPOVODU CEZ DUNAJ, Kolektív
 • ODŠTARTOVALI PROJEKT ČISTENIA RUŽÍNA, Kolektív
 • EUROPOSLANCI ODHLASOVALI ZNÍŽENIE PODIELU BIOPALÍV NA KONEČNEJ SPOTREBE ENERGIE V DOPRAVE A EK PRIJALA NOVÚ STRATÉGIU O LESOCH,
 • KolektíPOZVÁNKA NA SYMPOSIUM ODPADOVÉ FÓRUM 2014, Ondřej Prochádzka
 • INTERAKTÍVNA VÝSTAVA „VODA PRE ŽIVOT“, Kolektív
 • POZVÁNKA NA KONFERENCIU SAMOSPRÁVA A SEPAROVANÝ ZBER 2013
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA, Kolektív
 • DOBROVOĽNÍCI ČISTILI VYSOKÉ TATRY, Kolektív
 • OCHRANÁRI VYKONALI MANAŽMENTOVÉ OPATRENIA NA VIACERÝCH ÚZEMIACH TANAPU, Kolektív
 • KUVIKY A PLAMIENKY Z BARTOVÍC NA MORAVE POMÔŽU SLOVENSKÝM SOVÁM, Kolektív
 • V NÁRODNOM PARKU MURÁNSKA PLANINA SA MUSELI POSTARAŤ O VEĽHADA, Kolektív