ODPADY 1/2016

ODPADY 1/2016

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • BILANCIA CELKOVÉHO VZNIKU ODPADOV A NAKLADANIE S VYBRANÝMI PRÚDMI ODPADOV PODĽA SPRÁVY O STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR, Kolektív
 • NAŠLO SA RIEŠENIE NA MATERIÁLOVÉ ZHODNOCOVANIE NEOBALOVÝCH PLASTOV, Ing. Jozef Vašina
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív
 • VYUŽITEĽNOSŤ RÔZNEJ RASTLINNEJ HMOTY PRI KOMPOSTOVANÍ, Ing. et Ing. Marián Sudzina, Ing. Katarína Rovná, PhD., doc. Ing. Michal Stričík, PhD.
 • VYUŽITIE BIOAUGMENTÁCIE A BIOSTIMULÁCIE NA ZVÝŠENIE ÚČINNOSTI BIOREMEDIÁCIE ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ, K. Dercová, J. Škarba, K. Lászlová, H. Horváthová
 • LIKVIDÁCIA GUDRÓNOV V DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI STÁLA 12 MILIÓNOV, Kolektív
 • NA SLOVENSKU FUNGUJE UŽ 70 E-DOMČEKOV NA ZBER ELEKTROODPADU, Mgr. Silvia Sekáčová

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • FONDY, OPERAČNÉ PROGRAMY A RECYKLÁCIA, h. prof. Ing. František Mátel, CSc.
 • NOVÝ ZÁKON O ODPADOCH PRINESIE FIRMÁM VIAC POVINNOSTÍ AJ ADMINISTRATÍVY, Zuzana Šimová
 • USMERNENIE MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K HIERARCHII ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA PODĽA § 3 ODS. 1 A 2 ZÁKONA Č. 223/2001 Z.Z. O ODPADOCH A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV
 • USMERNENIE MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K MIESTNEMU POPLATKU ZA DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD V SÚLADE SO ZÁKONOM Č. 79/2015 Z.Z. O ODPADOCH A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV A ZÁKONOM Č. 582/2004 Z.Z. O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV
 • USMERNENIE MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K VÝPOČTU POPLATKU ZA ULOŽENIE ODPADOV NA SKLÁDKU ODPADOV V SÚVISLOSTI SO SANÁCIOU MIEST S NEZÁKONNE UMIESTNENÝM ODPADOM SÚLADE SO ZÁKONOM Č. 17/2004 Z.Z. O POPLATKOCH ZA ULOŽENIE ODPADOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV
 • NÁVRH ŠTRUKTÚRY VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI (ĎALEJ LEN „VZN“) PODĽA ZÁKONA Č. 79/2015 Z.Z. O ODPADOCH A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV
 • ZÁKAZ HOTOVOSTNÝCH PLATIEB ZA KOVOVÝ ODPAD V ČESKU LIKVIDUJE ZBERNE DRUHOTNÝCH SUROVÍN, Kolektív
 • OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE AKO ÚČINNÝ NÁSTROJ NA ZÁCHRANU KLÍMY, Kolektív
 • ZMENA KLÍMY NA SLOVENSKU PODĽA SPRÁVY O STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR, Kolektív
 • ČÍNA SA MENÍ NA KLIMATICKÉHO LÍDRA, Kolektív

3. SPEKTRUM

 • ASEKOL VYHLÁSIL VÍTĚZE PROJEKTŮ UPLYNULÉHO ROKU, Kolektív
 • ENVIROAKCIE PRE DETI, Kolektív
 • SLUŽBA ZDIELANIA ELEKTROMOBILOV AUTOLIB´ NAPOMÁHA ROZVOJU ELEKTROMOBILITY V PARÍŽI, Kolektív
 • NECHÝBALO VEĽA A SYNONYMOM JADROVEJ HAVÁRIE BY SA STALI JASLOVSKÉ BOHUNICE – O DESAŤ ROKOV SKÔR AKO ČERNOBYĽ, Kolektív
 • ELEKTRONIZÁCIA SAMOSPRÁV ZABEZPEČÍ OD 1. JANUÁRA ZVÝŠENIE KVALITY KOMUNÁLNYCH SLUŽIEB VRÁTANE ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív
 • VEDCI CELÉHO SVETA SA SNAŽIA ZNÍŽIŤ PRODUKCIU METÁNU V TRÁVIACOM TRAKTE KRÁV, Kolektív
 • V ROZHANOVCIACH OTVORILI ZREKONŠTRUOVANÚ REHABILITAČNÚ STANICU PRE CHRÁNENÉ DRUHY ŽIVOČÍCHOV, Kolektív
 • AJ DNEŠNÍ „RYTIERI“ SI NAŠLI SVOJE „MLYNY“, Kolektív
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA, Kolektív