ODPADY 1/2015

ODPADY 1/2015

Časopis v PDF: 

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.

OBSAH:

 

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE
 • VRÁTI SA EŠTE EKOMOLITAN NA TRH?, h. prof. Ing. František Mátel, CSc.
 • MNOŽSTVO VYTRIEDENÉHO ODPADU KLESLO NA SLOVENSKU V ROKU 2013 O 10 %, Mgr. Katarína Kliková
 • ZÚŽITKOVANIE VYSOKOPECNEJ GRANULOVANEJ TROSKY V CEMENTOVÝCH KOMPOZITOCH VYSTAVENÝCH PÔSOBENIU AGRESÍVNEHO PROSTREDIA, Martina Kovalčíková, Adriana Eštoková, Alena Luptáková, Gréta Mruzová
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív
 • SPAĽOVANIE ODPADOV V ZÁHRADÁCH JE NELEGÁLNE A NEBEZPEČNÉ PRE ZDRAVIE, Kolektív
 • K ČISTEJŠIEMU RUŽÍNU PRISPEL AJ PILOTNÝ PROJEKT, PhDr. Angela Sviteková
 • ODPADNÉ VODY PRI VÝROBE MLIEKA A MLIEČNYCH PRODUKTOV, Ing. Jana Sudzinová, PhD., Ing. Vladimír Foltys, Ing. Eva Manová, PhD.
 • THERMO|SOLAR PREDÁVA KOLEKTORY, ALE AJ FOTOVOLTIKU A TEPELNÉ ČERPADLÁ, Ing. Štefan Kuča

 

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • UDRŽATEĽNÁ ENERGETIKA, OBNOVITEĽNÉ ZDROJE A EKOLOGIZÁCIA DOPRAVY V ENERGETICKEJ POLITIKE SR, Kolektív
 • ENVI-PAK VYCHOVÁVA BUDÚCICH SPOTREBITEĽOV, Mgr. Jana Gemeranová
 • VÝSKYT PRIEMYSELNÝCH LÁTOK V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ A ICH NEGATÍVNY VPLYV NA ĽUDSKÚ POPULÁCIU, Katarína Dercová, Katarína Lászlová
 • RIZIKÁ KONTAMINÁCIE DREVÍN PRI APLIKOVANÍ POSYPOVÝCH SOLÍ, Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., Prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD., Ing. Katarína Rovná, PhD.
 • PREZIDENT PODPÍSAL NOVELU ZÁKONA O EIA, VODNÁ NOVELA ÚSTAVY VYŠLA V ZBIERKE ZÁKONOV, Kolektív
 • DEKLARÁCIA O EKOLOGICKOM POĽNOHOSPODÁRSTVE EÚ, Kolektív
 • KLIMATICKÉ ZMENY – NAJVÄČŠIA VÝZVA DOBY, Kolektív
 • NÁVRH ÚČASTI DELEGÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA 20. KONFERENCII ZMLUVNÝCH STRÁN RÁMCOVÉHO DOHOVORU OSN O ZMENE KLÍMY A 10. ZASADNUTÍ ZMLUVNÝCH STRÁN KJÓTSKEHO PROTOKOLU (LIMA, PERU, 1. – 12. DECEMBER 2014), Kolektív
 • FINANCOVANIE OCHRANY A ROZVOJA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, Kolektív
 • EMISNÉ LABORATÓRIÁ SIŽP ZÍSKALI AKREDITÁCIU – POMÔŽU ČISTEJŠIEMU OVZDUŠIU, Kolektív

 

3. SPEKTRUM

 • SICÍLIA – KRÁSA VERSUS ODPADY, Mgr. M. Lukáčová Nováčková
 • REKLAMNÉ ŠOTY O KOMPOSTOVANÍ OČAMI ŠTUDENTOV, PhDr. Angela Sviteková
 • ENVIROAKCIE PRE DETI A MLÁDEŽ Kolektív
 • VYHLÁSILI SÚŤAŽ O LESOOCHRANÁRSKU ŠKOLU 2015, Kolektív
 • SYMPOSIUM ODPADOVÉ FÓRUM 2015 BUDE JIŽ V BŘEZNU!, Ing. Ondřej Procházka
 • NAJSTARŠÍ ENVIROFESTIVAL V SR – EKOTOPFILM 2014, Kolektív
 • CENA SR ZA KRAJINU PUTUJE DO LIPTOVSKEJ TEPLIČKY, Kolektív
 • TRIENÁLE EKOPLAGÁT ŽILINA, Kolektív
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA, Kolektív