ODPADY 1/2014

ODPADY 1/2014

Po kliknutí budete mať bezplatne k dispozícii úplné znenie tohto čísla PDF.

 

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.

 

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • AKO VYUŽIŤ 4. ROZMER SKLÁDKY? – 4. ČASŤ: RIADENÝ ROZKLAD BIOLOGICKY DEGRADOVATEĽNÝCH ODPADOV, Ing. Marek Hrabčák
 • ZNIŽOVANIE HLUKU A RECYKLOVANÉ ODPADY,     h. prof. Ing. František Mátel, CSc.
 • PROTIPOVODŇOVÉ ZÁBRANY Z RECYKLOVANÝCH PLASTOV SÚ NIELEN EKOLOGICKÉ, ALE AJ EFEKTÍVNE A EKONOMICKÉ,     Kolektív
 • ĎAKUJEME ZA 10 ROKOV SPOLUPRÁCE A PODPORY     Mgr. Jana Gemeranová
 • ZDRAŽOVANIE SKLÁDKOVANIA ODPADOV,     Kolektív
 • Z ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKÝCH MIEST A OBCÍ,     Kolektív
 • AJ MALÉ OBCE SA STATOČNE PASUJÚ S PROBLÉMAMI ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA,    Angela Sviteková
 • NOVÉ ZÁMKY SI BUDÚ VYRÁBAŤ BRIKETY NA VYKUROVANIE SVOJICH ZARIADENÍ,     Kolektív
 • K PROBLEMATIKE SKLÁDKOVANIA,     Kolektív
 • VEĽKÉ RIPŇANY DOBUDUJÚ VEREJNÚ KANALIZÁCIU I ČISTIAREŇ ODPADOVÝCH VÔD,     Kolektív

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • AKO JE TO S POPLATKAMI ZA ODPAD, ZABEZPEČOVANÍM ZBEROVÝCH NÁDOB OBČANOM   A DOČISŤOVANÍM STOJÍSK,     Ing. Milan Lukáč
 • NORMY EÚ LIMITUJÚCE ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA SÚ PODDIMENZOVANÉ,     Kolektív
 • PROGRAM PREDCHÁDZANIA VZNIKU ODPADU SR NA ROKY 2014 – 2018   (OPATRENIA A CIELE PROGRAMU)
 • VLÁDA SCHVÁLILA NOVÝ PROGRAM PREDCHÁDZANIA VZNIKU ODPADU,     Kolektív
 • EURÓPSKY PARLAMENT CHCE ZAKÁZAŤ NAJNEBEZPEČNEJŠIE PLASTOVÉ MATERIÁLY,     Kolektív
 • SÚHLAS NA NAKLADANIE S NEBEZPEČNÝM ODPADOM – PRÍKLAD OBCE LEGNAVA,     Ing. Juraj Špes
 • PO POVODNIACH SA MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SÚSTREDÍ NA ODPADY,     Kolektív
 • DVADSIATA SPRÁVA O STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V SR,     Kolektív
 • SPOR O POPLATKY ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA MALÝMI DOMOVÝMI KOTOLŇAMI VYHRAL PREŠOV,     Kolektív

 

3. SPEKTRUM

 • LENDÁRIUM PRE ODPADY ZO ZÁHRAD A SADOV – JANUÁR 2014 (1. AŽ 5. TÝŽDEŇ/2014),      Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., Ing. Katarína Rovná, PhD.
 • VLÁDA SCHVÁLILA AKTUALIZOVANÚ NÁRODNÚ STRATÉGIU OCHRANY BIODIVERZITY DO ROKU 2020 Kolektív
 • ZELENÁ ENERGIA NA SLOVENSKU,     Ing. Daniela Urblíková, PhD.
 • INVESTÍCIE DO BIOPALIVOVÉHO ODVETVIA V SR KOMPLIKUJE POŽIADAVKA EK,     Kolektív
 • ENVIROAKCIE PRE DETI     Kolektív
 • MEMORANDUM KU KAUZE „JAHODNÁ“ – ŤAŽBA URÁNU,     Kolektív
 • EÚ ZVÝŠI PODPORU NA VYRADENIE JE V 1 V JASLOVSKÝCH BOHUNICIACH  O 110 MILIÓNOV EUR,     Kolektív
 • DRUHÝ ROČNÍK KAMPANE „MENEJ ODPADU“,    Kolektív
 • NEAPOLSKÁ CAMORRA PROFITUJE ZO SKLÁDKOVANIA A NEODBORNEJ LIKVIDÁCIE   NEBEZPEČNÉHO ODPADU,     Kolektív
 • KAUZA ŤAŽBA ZLATA V KREMNICI,     Kolektív
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA,     Kolektív