ODPADY 1/2013

ODPADY 1/2013

Po kliknutí budete mať bezplatne k dispozícii úplné znenie tohto čísla Odpady_01-2013.pdf.

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.

 

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • POROVNANIE MATERIÁLOVÉHO ZLOŽENIA ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU V MESTE KOŠICE A V OBCI POPROČ, Takáčová Zita, Kvokačka Jozef, Vindt Tomáš, Havlík Tomáš, Kopernický Ján
 • KOMPOSTOVANIE - AKO ĎALEJ? – 2. ČASŤ: HYGIENICKÉ POŽIADAVKY A POŽIADAVKY NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, Doc. Ing. Oskár Čermák, PhD.
 • PROTIHLUKOVÉ PANELY – NOVÉ MOŽNOSTI PRE ODPAD Z PLASTOV, h.prof. Ing. František Mátel, CSc.
 • SEPAROVANIE ODPADU V RÁMCI ENVIRONMENTÁLNEHO VZDELÁVANIA NA PEDAGOGICKOM PRACOVISKU PHF EU V MICHALOVCIACH, Ing. Michal Stričík, PhD.
 • OD NOVÉHO ROKU SÚ OBCE POVINNÉ SEPAROVAŤ BIOODPAD, Kolektív
 • Z ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKÝCH MIEST, Kolektív
 • PROJEKTY BUDOVANIA KANALIZÁCIÍ A ČOV V SLOVENSKÝCH OBCIACH, Kolektív
 • REKULTIVÁCIA ODKALISKA V ŽIARI NAD HRONOM JE UKONČENÁ, Kolektív
 • AMONIAK V CHOVE ZVIERAT AKO EKOLOGICKÝ A ZOOHYGIENICKÝ FAKTOR – 2. ČASŤ: ZÁKLADNÉ OPATRENIA NA REDUKCIU EMISIÍ, Jaroslav Šotník
 • ŠTÚDIUM VYBRANÝCH ENVIRONMENTÁLNYCH PARAMETROV VYSOKOPECNÝCH A ZMESOVÝCH CEMENTOV, Lenka Palaščáková, Adriana Eštoková

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • RIEŠENIE PROBLÉMOV ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA V PODNIKOCH VYUŽITÍM EMAS, Do.c. Ing. Katarína Teplická, PhD., Ing. Gabriela Alexandrová
 • NÁVRH REVÍZIE OPERAČNÉHO PROGRAMU ŽIVOTNÉ PROSTREDIE (OP ŽP) A SÚVISIACE ZMENY V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Ing. Želmíra Ružičková
 • ZMENY V ÚPRAVE POPLATKOV ZA KOMUNÁLNY ODPAD V SLOVENSKÝCH MESTÁCH, Kolektív
 • NOVÝ ZÁKON O INTEGROVANEJ PREVENCII A KONTROLE ZNEČISŤOVANIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA PERSONÁLNE POSILNÍ INŠPEKCIU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, Kolektív
 • BUDÚCNOSŤ RECYKLAČNÉHO FONDU, Kolektív
 • ZNEUŽÍVANIE ZÁKONA O ODPADOCH NA NÚTENÉ VYSŤAHOVANIE RÓMSKYCH OSÁD, Kolektív
 • JEDNU ŽALOBU PROTI SR EURÓPSKA KOMISIA STIAHLA, ĎALŠIE HROZIA, Kolektív
 • ENVIRONMENTÁLNE INTERNETOVÉ KONZULTÁCIE VYHLÁSENÉ EURÓPSKOU KOMISIOU, Kolektív
 • BEZPEČNOSTNÁ SPRÁVA - NEVYHNUTNÁ DOKUMENTÁCIA Z POHĽADU ZÁVAŽNÝCH PRIEMYSELNÝCH HAVÁRIÍ, Ing. Marek Šolc, PhD.

3. SPEKTRUM

 • ZÁMERY A VYJADRENIA MINISTRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, Kolektív
 • MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA VYHLÁSILO VÝZVU NA SANÁCIU ENVIROZÁŤAŽÍ, Ing. Želmíra Ružičková
 • ZDRUŽENIE TATRY UKONČILO PROJEKT „OBČIANSKY MONITORING ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA“, Mgr. Rudolf Pado
 • SLOVENSKO PREDALO CELÝ OBJEM EMISNÝCH POVOLENIEK EUA ZA ROK 2012, Kolektív
 • TÝDEN VĚDY, VÝZKUMU A INOVACÍ PRO PRAXI A ODPADY, Ondřej Procházka
 • SLOVENSKO SA NEDOMOHLO ZVÝŠENIA PRÍSPEVKU OD EÚ NA ODSTAVENIE JASLOVSKÝCH BOHUNÍC, Kolektív
 • TRETÍ ROČNÍK PROGRAMU POHODA ZA MESTOM, Henrieta Hrinková