ODPADY 1/2012

ODPADY 1/2012

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIEA ZNEŠKODŇOVANIE

 • NÍZKOODPADOVÁ TECHNOLÓGIA VYSOKOTLAKOVÉHO VODNÉHO LÚČA, Ing. Zdenko Krajný, PhD., Ing. Miloš Matúš, Ing. Peter Križan, PhD., Ing. Juraj Ondruška, PhD.
 • PREPRAVA A SKLÁDKOVANIE AZBESTOVÉHO ODPADU, Ing. Ľubomír Molnár, CSc., Ing. Marek Šolc, PhD., doc. Ing. Vojtech Mikloš, PhD., Ing Eva Grambálová, PhD.
 • K PROBLEMATIKE SKLÁDKOVANIA ODPADU, Kolektív
 • SBĚR PET LAHVÍ V SYSTÉMU SEPAROVANÉHO SBĚRU KO, Doc. Ing. Vlastimil Altmann, PhD.
 • SEPAROVANÝ ZBER A ZHODNOCOVANIE ODPADU V SLOVENSKÝCH MESTÁCH, Kolektív
 • KOŠICKÝ SEPAROVANÝ ZBER SA ROZVÍJA, Ing. Štefan Kuča
 • PREDSTAVUJEME ODPADÁRSKE FIRMY: ZBERNÉ SUROVINY, A.S., ŽILINA, Vladimír Skarka
 • ŽOS-EKO VRÚTKY PONÚKAJÚ ODŤAH A SPRACOVANIE AUTOVRAKOV ZDARMA, Ing. Štefan Kuča
 • TEHLY Z ODPADU PRI SPRACOVANÍ CELULÓZY, Kolektív
 • ROZDÍLY V KVALITĚ A KVANTITĚ ODPADNÍCH VOD DLE ZPŮSOBU ODKANALIZOVÁNÍ TĚCHTO VOD NA ČOV, Radim Mifek


2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • MOŽNÉ PRÍČINY ČASTÝCH POŽIAROV NA SKLÁDKACH, doc. Ing. Oskár Čermák, PhD.
 • ENVIRONMENTÁLNE ZÁŤAŽE – HROZBA ALEBO MÓDNA VLNA?, Daniela Urblíková
 • SPRÁVA O STAVE REALIZÁCIE GEOLOGICKÝCH, SANAČNÝCH A MONITOROVACÍCH PRÁC V LOKALITÁCH POŠKODENÝCH ČINNOSŤOU BÝVALEJ SOVIETSKEJ ARMÁDY S KONKRETIZÁCIOU POSTUPU PRÁC A FINANČNÝCH NÁROKOV NA NASLEDUJÚCI ROK, Kolektív
 • NÁRODNÝ AKČNÝ PLÁN PRE ZELENÉ OBSTARÁVANIE, Ing. Slavomír Mráz
 • EURÓPSKA KOMISIA STÁLE BLOKUJE 70 MILIÓNOV EUR Z OPERAČNÉHO PROGRAMU ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Kolektív


3. SPEKTRUM

 • MALÁ VODNÁ ELEKTRÁREŇ DOBROHOŠŤ PRISPEJE K ZNÍŽENIU OBJEMU EMISIÍ A ODPADU, Kolektív
 • SYMPOSIUM ODPADOVÉ FÓRUM 2012, Ing. Ondřej Prochádzka, CSc.
 • ZÁVERY A ODPORÚČANIA Z KONFERENCIE „CESTY K UDRŽATEĽNEJŠEJ BUDÚCNOSTI“, Mikuláš Huba
 • KONFERENCIA „EUROPEAN CARBON FORUM 2011“ - PRVÉ EMISNÉ FÓRUM, Kolektív
 • RADA EURÓPY UDELILA NADÁCII EKOPOLIS CENU ZA KRAJINU, Henrieta Hrinková
 • STROMOM ROKA SA STALA LIPA MALOLISTÁ Z LIPIAN, Henrieta Hrinková
 • PRÍNOS HYDROTECHNICKÝCH LABORATÓRIÍ VÝSKUMNÉHO ÚSTAVU VODNÉHO HOSPODÁRSTVA PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Kolektív
 • PODPORA REALIZÁCIE VODOZÁDRŽNÝCH A PROTIERÓZNYCH OPATRENÍ V SLOVENSKÝCH OBCIACH, Kolektív
 • PRIORITY PROGRAMU OBNOVY DEDINY, Kolektív
 • BRATISLAVA SA ZAPOJÍ DO EKOPROJEKTU SMART DISTRICT, Kolektív
 • KONFERENCIA OSN SA DOHODLA NA PREDĹŽENÍ PLATNOSTI KJÓTSKEHO PROTOKOLU, Kolektív
 • ZBER A ZHODNOCOVANIE ODPADOV PODPORÍ RECYKLAČNÝ FOND SUMOU 123 000 EUR, Kolektív

V prípade záujmu o objednanie kliknite na link.