ODPADY 1/2010

ODPADY 1/2010
    1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE
 • LINKA NA VÝROBU NASÁVANEJ KARTONÁŽE V ŠURANOCH, Kolektív
 • DEŇ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA 2009, Ing. Ľubomír Augustín
 • ZLATÝ MRAVEC 2009 – OCENENIA V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE, Bc. Ľubica Krákorníková
 • PRODUKCIA A ENERGETICKÉ VYUŽITIE ODPADOV V REGIÓNE NITRIANSKEHO A TRNAVSKÉHO
 • KRAJA Z POHĽADU SAŽP, Ing. Jiří Kovář, RNDr. Ester Tichá
 • ZLOŽENIE KOMUNÁLNEHO ODPADU VO VIDIECKEJ ZÁSTAVBE, Ing. Peter Kaufman, doc. Ing. Štefan Sklenár, CSc.
 • ODSTRAŇOVANIE NUTRIENTOV V ČISTIARNI ODPADOVÝCH VÔD V PAVLOVCIACH NAD UHOM, Eva Balberčáková, Magdaléna Bálintová
 • VYUŽITÍ PÍCNÍCH PLODIN PRO VÝROBU BIOPLYNU, Pavel Fuksa, Josef Hakl

 

    2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE
 • PROBLEMATICKÉ MIESTA VEĽKEJ NOVELY ZÁKONA O ODPADOCH, JUDr. Božena Gašparíková, CSc.
 • KVALITA BIOMASY PODĽA VYHLÁŠKY K ZÁKONU O OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOCH ENERGIE, Mag. Bernhard Hager, Mag. Annamária Tóthová
 • VYHLÁŠKA ÚRADU PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Č. 490/2009 Z.Z. Z 18. NOVEMBRA 2009, KTOROU SA USTANOVUJÚ PODROBNOSTI O PODPORE OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE, VYSOKO ÚČINNEJ KOMBINOVANEJ VÝROBY A BIOMETÁNU
 • STANOVISKO VÝBORU REGIÓNOV „NAKLADANIE S BIOLOGICKÝM ODPADOM V EURÓPSKEJ ÚNII“ 2009/C 211/07
 • DÔLEŽITOSŤ ENVIRONMENTÁLNYCH ASPEKTOV A METÓDY JEJ URČOVANIA, Ing. Marcela Malindžáková, PhD.
 • KDE VLASTNE KONČIA STARÉ PRÁČKY?, Peter Valent
 • JE SITUÁCIA NA TRHU SPRACOVANIA ELEKTROODPADU NAPÄTÁ?, Ing. Ľubomír Mesároš

 

    3. SPEKTRUM
 • EKOLOGICKÁ STOPA, Jana Šimonovičová
 • CELOSLOVENSKÝ TÝŽDEŇ AKTIVÍT PRE MENEJ ODPADOV, Katarína Vrábľová
 • OBČIANSKY MONITORING ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, Mgr. Rudolf Pado
 • ŽIVÉ CHODNÍKY V NÁRODNÝCH PARKOCH, Ján Roháč
 • SÚŤAŽ EKOFONDU NA TÉMU „ENERGIA V DOPRAVE“, Eva Gulíková
 • KALENDÁRIUM VYBRANÝCH VEĽTRHOV A VÝSTAV V SR A EURÓPE
 • INFORMÁCIE Z DOMOVA I ZO ZAHRANIČIA