ODPADY 5/2013

ODPADY 5/2013

Po kliknutí budete mať bezplatne k dispozícii úplné znenie tohto čísla Odpady_05-2013.pdf.

Pre bližšie informácie a možnosť objednania kliknite na link.

 

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • NÁKLADY SAMOSPRÁV NA SEPAROVANIE KOMUNÁLNEHO ODPADU, Michal Stričík, Erika Liptáková
 • SAMOSPRÁVNY ROZPOČET ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Ing. Juraj Špes
 • NAKLADANIE S BIOODPADOM V PODMIENKACH SR, Daniela Urblíková
 • ODPADY V KONTEXTE APLIKÁCIE URÝCHĽOVAČOV KOMPOSTOVANIA, Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., Ing. Katarína Rovná, PhD.
 • PODPORA KOMPOSTOVANIA V ŽARNOVICI A TRNAVE, Kolektív
 • ODOLNOSŤ CEMENTOVÝCH KOMPOZITOV S PRÍMESOU KREMIČITÉHO ÚLETU VOČI SÍRANOVEJ KORÓZII SPÔSOBENEJ SÍRNYMI BAKTÉRIAMI, Adriana Eštoková, Martina Kovalčíková, Alena Luptáková
 • NELEGÁLNE SKLÁDKY ODPADU, Mgr. Rudolf Pado
 • TRADIČNÝ JARNÝ DUEL: SAMOSPRÁVY KONTRA ČIERNE SKLÁDKY, Kolektív

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • ČO JE ROZŠÍRENÁ ZODPOVEDNOSŤ VÝROBCOV?, Michal Sebíň
 • NÁVRH LEGISLATÍVNYCH ZMIEN V SÚVISLOSTI S OPTIMALIZÁCIOU KONANIA ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA VO VECIACH NELEGÁLNYCH SKLÁDOK ODPADU (TZV. OPUSTENÝ ODPAD), Mgr. Rudolf Pado
 • AKTUALIZÁCIA SMERNÝCH ČÍSIEL SPOTREBY VODY A SPÔSOBU URČENIA MNOŽSTVA VÔD VYPÚŠŤANÝCH DO KANALIZÁCIE NA ÚČELY VODNÉHO A STOČNÉHO V NOVELE VYHLÁŠKY, Kolektív
 • SCHVÁLENÝ NÁVRH MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY O URČENÍ PRÍSLUŠNÉHO MINISTERSTVA PODĽA ZÁKONA Č. 409/2011 Z.Z. O NIEKTORÝCH OPATRENIACH NA ÚSEKU ENVIRONMENTÁLNEJ ZÁŤAŽE A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV, Kolektív
 • VYUŽITIE HODNOTENIA LCA V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE, doc. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD., doc. Ing. Oskár Čermák, PhD.
 • POSTUP NA IDENTIFIKÁCIU A HODNOTENIE VÝZNAMNOSTI NEPRIAMYCH ENVIRONMENTÁLNYCH ASPEKTOV V RAFINÉRII SLOVNAFT, A.S., Ing. Mária Pörsök, RNDr. Róbert Polc
 • HAVARIJN¯ PLÁN - DÔLEŽITÁ SÚČASŤ DOKUMENTÁCIE V KONTEXTE ZÁVAŽNÝCH PRIEMYSELNÝCH HAVÁRIÍ…, Ing. Marek Šolc, PhD., doc. Ing. Vojtech Mikloš, PhD.
 • KAUZA ZNEČISTENIA POTOKA HLINKY PRI SKLÁDKE ODPADOV PRIEVIDZA PLOŠTINY, Kolektív
 • NA ODMIETNUTIE ZMRAZENIA AUKCIÍ EMISIÍ V EURÓPSKOM PARLAMENTE BY SLOVENSKO MOHLO DOPLATIŤ, Kolektív
 • V KAUZE „ŤAŽBA ZLATA“ PRI DETVE BOLO NA NAJVYŠŠOM SÚDE ÚSPEŠNÉ ZDRUŽENIE „PODPOĽANIE NAD ZLATO“, Kolektív
 • VÝVOJ V KAUZE „JAHODNÁ“ - ŤAŽBA URÁNU, Kolektív
 • DEKLARÁCIA O SPOLUPRÁCI MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A MIMOVLÁDNYCH NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCII PRI PLNENÍ ÚLOH REZORTU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA,Kolektív

3. SPEKTRUM

 • DESIATY ROČNÍK „EKOROKU S NESTLÉ“ VYVRCHOLIL V PRIEVIDZI GALAPROGRAMOM KU „DŇU ZEME“, Kolektív
 • PROJEKT „NA SKLÁDKY NIE SME KRÁTKI!“, Mgr. Rudolf Pado
 • NENAPLNENÉ PRÍSĽUBY DOTOVANIA OBNOVITEĽN¯CH ZDROJOV ENERGIE SÚ KONTRAPRODUKTÍVNE, Ing. Štefan Kuča
 • RECYKLÁCIA KNÍH A NEPOTREBN¯CH VECÍ V KOŠICIACH A BRATISLAVE, Kolektív
 • SVETOV¯ DEŇ ZEME, Kolektív
 • PROJEKTOM „URBAN HUNTER“ PROTI PLYTVANIU POTRAVINAMI, Kolektív
 • ODOVZDALI OCENENIA VIA BONA SLOVAKIA, Kolektív
 • PROGRAM „AMBASADORI UDRŽATEĽNOSTI“ FIRMY HENKEL V ŠKOLÁCH, Elena Valovičová
 • SEMINÁR O ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI PRE ZÁSTUPCOV SAMOSPRÁV, Kolektív