Komunálny odpad a jeho triedenie

10.05.2018 09:13

Milí čitatelia odborného časopisu ODPADY. 

Na Ekonomickej univerzite Bratislava a jej Podnikovohospodárskej fakulte so sídlom v Košiciach sa realizuje projekt VEGA 1/0582/17: „Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov“podporený Vedeckou grantovou agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

V rámci riešenia projektu sa vychádza zo skutočnosti, že Slovenská republika dlhodobo zaostáva za vyspelými krajinami v oblasti nakladania s odpadmi a komunálnym odpadom.Na Slovensku v roku 2016 predstavovalo skládkovanie komunálneho odpadu viac ako 65 % nakladania s odpadom. Sme teda výrazne nad priemerom EÚ, kde skládkovaný odpad tvorí menej ako 25 % komunálneho odpadu. Cieľom Slovenska by teda malo byť znižovať množstvo odpadu zneškodňovaného skládkovaním a postupný prechod na vhodnejšie formy nakladania s komunálnym odpadom, ako je napríklad materiálové zhodnocovanie. Na Slovensku sa v roku 2016 zhodnotilo recyklovaním menej ako 16 % komunálnych odpadov. Cieľ, ktorý si stanovila Európska komisia do roku 2020 dosiahnuť až 50%-tnú mieru recyklácie odpadov z domácností platí aj pre Slovenskú republiku a je zadefinovaný v Programe odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016-2020. Pri súčasnom trende miery recyklácie na Slovensku je tento cieľ bez ďalších opatrení a systémových zmien nesplniteľný. 

V tejto súvislosti si Vás dovolíme touto cestou osloviť a požiadať o spoluprácu pri vypĺňaní  dotazníka, ktorého údaje budú podkladom pri analýze a príprave návrhov na zlepšenie v oblasti nakladania s komunálnym odpadom na Slovensku.

Dotazník je možné vyplniť v elektronickej podobe na adrese:         
https://komunalny-odpad.webnode.sk/prieskum/

Predložený dotazník je súčasťou výskumného projektu zameraného na zhodnocovanie komunálnych odpadov. V záujme objektívnosti, komplexnosti a účinnosti zámeru Vás úctivo žiadame o spoluprácu pri získavaní informácií o spôsoboch nakladania s komunálnym odpadom a triedenom zbere. Vaše odpovede sú dôverné údaje, sú anonymné, chránené, individuálne sa nezverejnia a budú použité výlučne na účely výskumu vo forme súhrnných záverov z analýz. Dotazník obsahuje otázky týkajúce sa triedenia komunálneho odpadu zamerané na osobné názory, postoje a správanie ako aj všeobecnú časť s údajmi o respondentoch slúžiacich pre kategorizáciu odpovedí. Odpovede na otázky vzťahujte na miesto bydliska (trvalého alebo prechodného), kde platíte poplatky za komunálny odpad a v ktorom sa počas roka najčastejšie zdržujete. Pre pracovníkov samospráv so znalosťou problematiky nakladania s komunálnym odpadom je venovaná osobitná časť, ktorá sa respondentom nepracujúcim v rámci samosprávy nezobrazí.

Privítame, ak by ste sa vedeli alebo chceli k jednotlivým otázkam dodatočne vyjadriť, na čo využite možnosť vlastnej odpovede v závere dotazníka, prípadne hneď v príslušnej otázke v odpovedi "Iné".

Za vašu spoluprácu a úprimné zmysluplné informácie Vám vopred ďakujeme.

Za projektový tím 

Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave  so sídlom v Košiciach

  doc. Ing. Michal Stričík, PhD. a Ing. Monika Čonková, PhD.